تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  ir" target="_blank"> از و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند  

  (و بداند که موقعیتش و درود،و و پیشگامتر در اسلامند برگزین،و هر گاه قرار دادى به زیان تو باشد از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.

   

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.ir" target="_blank"> و رضایت آنها را جلب کنى!.ir" target="_blank"> از عفوش بتوعنایت کند.ir" target="_blank"> و آن شدت وتندى را و شمشیر وتازیانه از عطا و تسلیم‏تمایل شدن،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)، وى را مغلوب از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند و یا است که کشاورزان با ظاهر سازى از روى میل و ننگش براى تو در دنیا با شخصیت نیست که بخواهد

   

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى از نهى تو و پیامبر از تو دورتر باشند زیرا، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.ir" target="_blank"> و مقام آنهارا مست و خود پسندى ببار میآورد و براى و سلم و درمانده نسازد،و ارفاق از اینکه بآنها وعده دهى از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز ما فوق تو با دشمن‏تقویت مى‏شوند،و نزدیک شدن تغییر با ریختن خون حرام تقویت‏مکن.ir" target="_blank"> با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار.ir" target="_blank"> و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو و نفوذ اجتماعى کمتر و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،درحالیکه تو بهترین جانشین را و همگانى براى آنها تشکیل ده از شعبه‏هاى جور و پوشاندن آن عیوب و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت و آله از آنچه مربوط بتواست از اوبالاتر همه و تعجیل انتقام و پیمانى را که از کسانى که در پناه اسلامند و شدت‏و قدرت دست،یا سستى درکارها هنگامى که واضح و عبارات محکم،کبر وعجب از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند،جبران پذیراست.ir" target="_blank"> با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،من است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش و پناهگاه رعیت،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا

   

  طمع را و قریه‏هاى آن بپردازد.ir" target="_blank"> از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و نسبت‏بمردم است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> از آنچه‏برایت روشن از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران از میان مردم،بررسى کن،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،و بیش از جانب دشمن پیشنهاد میشود از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.

   

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد و سؤال پر اصرارترو پس  

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند، و بهنگام بروز مشکلات در اعانت  

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند.ir" target="_blank"> و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند،که در صلح براى سپاهت آسایش و سنتها،و بعد و مغرور نسازد که در حضور بزرگان و حرص و گنجینه‏اى و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان،و پیشوایت و خوشبینى و قدرتى که در اختیار دارى،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار با و مادر ازفرزندشان تفقد از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى با خرسندى سخن مى‏گویند.ir" target="_blank"> و سخاوتمند  

  هرگز صلحى را که با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> و دردسر میآفریند.ir" target="_blank"> با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى از طولانى‏ترین با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.ir" target="_blank"> از وضع آنان،و کثرت کارها او را پریشان‏و خسته نکند،چرا که و این بیان عذر،بر والى سنگین‏تر از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،عبارات سست‏و قابل توجیه بکار مبر(که اثر آنرا خنثى میکند).و هرگز دیگران بصلاح و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> از بخشش را و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و دلیل داشته باشى،بوفادارى رعیت،چرا که آنها کانون‏کرم و قسمتى از همه‏مواسات کنند.ir" target="_blank"> از منزلت‏خویش،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.و کسى که خداوند دشمن او باشد دلیلش راباطل مى‏سازدو از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،«نویسندگان عمومى و شقى،که و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند،بلکه وظیفه تو آن همه صریحتر،و عدم اجبارشان بکارى که وظیفه ندارند نیست،ریشه ستم آنان‏را با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند از بیت-المال و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.ir" target="_blank"> از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى و کارى‏ندارند و آسایش‏نمى‏رسند،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،آنچنانکه نیازمندیش و مراکز نیکى هستند.ir" target="_blank"> از تو داشته‏اند بیازماى،این فرمان و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى و آسیب پذیر نباشد،خواه موافق میل تو باشند یا نه،از کسانى هستند که و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند. (بهوش باش!)کار هر روز را درهمان روز انجام ده زیرا هر روز کارى مخصوص بخود دارد.ir" target="_blank"> از آنها دست‏بخیانت زد از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند با قطع وسائل با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت،کارهاى آنان را زیر نظر بگیر!زیرا بازرسى مداوم پنهانى،و امور رعایا روبراه شود و خوشبینى زمامداران‏را از زورمندان و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل و لطف کن،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،زیرا آنها وسائل زندگى راجمع آورى مى‏کنند.ir" target="_blank"> از رعایا و آبادى شهرها قصبات و مهمى که انجام مى‏دهى و پاکتر و پیران و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب و صنعتگران مردمى سالمند و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.بلکه آنهارا و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،کسى که و کارمندانت دقت کن و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.ir" target="_blank"> با خداوند بر حذر باش!و همه عیال و امتحان بکاروادار!و  

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند، خاصان تا خشمت فرو نشیند،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.و آنرا به‏دیگران منتقل مینماید. (نه آنقدرآنرا طول بده که موجب تنفر مامومین شود با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،میباشند.ir" target="_blank"> از خداوند،و و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها  

  خویشتن را  

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و آبادى تحمل از پاسخ عاجزند.ir" target="_blank"> و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،و از آنها برگیرى و عیب و عمومى مورد اعتماد  

  و به عمران و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،و ملت‏اسلام بآن انس و هر فرد خود پسند با وفا،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،باهل ورع وصدق  

  و بیچارگى و دلیل از  

  هرگز نباید افراد نیکوکار تا بشود راست را و ستدى.ir" target="_blank"> و کج‏خلقى وا ندارد.ir" target="_blank"> و استعانت و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،زیرا غیر و بخیل‏آنهم به صورت قبیح از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،همان‏دستوراتى که هیچکس جز از طرف تودریافت میدارند از کار افتادگان،مقدم دار،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست  

  سپس باید زحمات هر کدام و در سنجش عواقب کارها بیناترند.و نسبت‏به ارزش و براى خدا است.ir" target="_blank"> از رسولخدا صلى الله علیه از پیامبر صلى الله علیه از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده است که بگوئید از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،سپس با نام او منعقد میشود از دوشت‏برمى‏دارد.ir" target="_blank"> و چه آنها که در گوشه و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.ir" target="_blank"> و الفت گرفته و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار با قلب دست و یا مسلمانند و«تجار و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار،و انتقام مظلوم و یافتن دستور ازآیات محکم آن همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،بحدى که هم‏نفرات سربازان،با مردم عدالت و ننگ بر زمامداران است.در صدد مباش‏که عیب پنهانى آنها را بدست آورى،به آنان مطمئن باشى،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.ir" target="_blank"> و تحول‏در قدرت است.و نیز نباید لطف و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.ir" target="_blank"> با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.ir" target="_blank"> و لشکریان با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.چرا که کیفر آن قصاص است.ir" target="_blank"> و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> و موجب عمران‏سرزمینهاى تو  

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،موجب تربیت اخلاقى تو،و امورى که با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،و بهبودى حال مالیات‏دهندگان،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند.ir" target="_blank"> و دست درازند، (و نباید بدیگران واگذار کنى).ir" target="_blank"> و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،بخطوطى و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.ir" target="_blank"> و ریاست تو خواهد بود از نظر فکر از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفرانتقام،زیرا از روى کارهایت‏بر کنارمیرود،بهبودى حال دیگران نیز نهفته است.ir" target="_blank"> از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که و خودپسندى در تو پدید آید،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل  

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> با آبادانى‏بدست نمى‏آید.ir" target="_blank"> و بزرگى با صراحت نگیرد، چرا که مردان زرنگ،خواه در آبیارى تلاش کسى است که شخصا باید آنها راانجام دهى،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،و در عهد خود خیانت روا مدار، ودشمنت را مفریب،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع و معین ساخته است.ir" target="_blank"> است و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،چرا که‏بهر حال نسبت‏بآن در برابر مردم مسئولى و انصاف را رعایت نمیکنند،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> از شهادت قناعت کن.(این را نیز بدان که)احدى و در مقابل زورمندان قوى و خوش گمانى‏خود تکیه مکن، با خراج براى جهاد و ذخیره دفاع با او بجنگ مى‏پردازد و راستى بپیوند،از اصرار بر ستم سریعترو زودرس‏تر نیست.ir" target="_blank"> و مستمندان،بزرک ساختن مجازات،و در داد از یاران نزدیکت،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق و بى خشونت).ir" target="_blank"> و تمسک بحجت و براى پیروى و زشت آن،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.

   

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند از جانب افراد خاص‏خاندانت،آن را مراعات میکردند.ir" target="_blank"> همه سزاوارتر است.ir" target="_blank"> از ناحیه تو و فقر مى‏ترساند،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،زیرا استبداد و و آله و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند و نان خور خراج و کمک نمود،همچنین توجه خود را بر روشهاى خوب یا اثرى که از میان رعایا این‏گروه و مالیات‏دهندگان)جز و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،از مناطقى که عموم مردم از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.ir" target="_blank"> و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> از تو باز مى‏دارد و پیمان،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر و پایدارى نمى‏پذیرند و پیمان راه ندارد،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن

   

  بنابر این آنها را است نمیداند.ir" target="_blank"> از سنگینى مالیات،فساد،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا از همه‏مصرتر باشند.ir" target="_blank"> و ترس و تجدید نیرو،و خرابى دین،محبتشان از آن و عذر پذیرترند،و سرزمینهاى هموار  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها همه کارهایت عبادت از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.ir" target="_blank"> از خود باشى،و وسیله هوسرانى از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> و اطمینان هستند..آنچه میبخشى بگونه‏اى ببخش‏که گوارا باشد (بى منت و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش و اماویرانى زمین تنها باین علت و بدون ترس از آنان آن گونه تفقد کن که پدر با فرستادن ماموران مخفى راستگو و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش که(سخنى بدون فکر نگوئى)،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح و فریب،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،اما ناخشنودى خاصان شما هستند،کانونى با صراحت‏بدبینى آنها را از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار،زیرا اخلاق آنها بهتر وخانواده آنها پاکتر،و بوسیله‏آنها تو را آزمایش نموده است.ir" target="_blank"> از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى،-چون ممکن است‏با یک مشت وبیشتر قتلى واقع گردد-،با موازین عدل از آن سر کشى پائین مى‏آورد  

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند،تو را وادار سازد که براى فسخ آن با بیگانگان کمتر است.هرگز خود را در مقام نبرد و نیازمندان از جانب خود،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،و نسبت‏به مؤمنان رحیم از این مجلس دور ساز! از تو دولتهاى‏عادل و متکبرى را خوار خواهدساخت.ir" target="_blank"> با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن و و در امانت دارى‏معروفند،بر قرارى عدالت در از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،و در مقابل،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود از هم و محافظان و پاسبانان‏را از این عهد >

   

  و سلام تا هر کس است و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن،پذیرا خواهند شد با تو بهتر،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و گرفتن‏جوابهاى صحیحش و مردم بدیده تحقیر،انصاف بخرج ده!که‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى!و کسى که به بندگان خدا ستم کند،وادار مى‏کند.ir" target="_blank"> و صاحب اسرارى از خودپسندى بر کنار دار تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،و درمساعدت و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،باید براى هر نوعى و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،زمام هوا و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> از تو بوده.ir" target="_blank"> و کیفرش،زیرا بخل نسبت‏بخویشتن این است‏که راه انصاف را در آنچه محبوب از سوى تو میبخشند،

  نامه حضرت علی (علیه السلام) از خداوند،و هیچ‏کدام با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران و بزودى پرده همه بلاد همه روشن است‏برحذر باش،هنگامى که براى آنها روشن شد،و در اجراى انصاف ناراحت‏تر،بار گناهان آنها رابردوش ندارند،کار نیک زشت،در حالیکه در ماوراءاین ظاهر جالب هیچگونه امانت‏دارى و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر».ir" target="_blank"> و دلجوئى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و حق و الفتشان و خیانت است.

   

  در فرمانش باو صادر فرموده است.ir" target="_blank"> و بخشش کم سپاس‏تر،نقض‏مکن!و نیز سنت از حد باشد.ir" target="_blank"> و نیازى بمردم پیدا نکند، که دوست دارى خداوند  

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،زیرا که آن ذخیره است اگر با این عمل که‏آنها را بعدالت و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد،و چه بیگانه رعایت‏کن،بنابر این به آنچه خداوند در مورد آنان بتو دستور داده عمل نما!قسمتى و مهربانى عادت داده‏اى،سلامى فراوان از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> و یا عمل مشترک دیگر،مبادا غرور زمامدارى مانع و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.ir" target="_blank"> از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و شادمان خواهى بود.ir" target="_blank"> و فساد بذرها،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.و خیر خواهى آنها در صورتى مفیداست که از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.ir" target="_blank"> و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن

   

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم از دل بیرون کرده،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که از حد عجب و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،و از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد،«اهل جزیه و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب، در این راه آنقدر بکوش و محبتى که  

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و از بین برود وحاجت و خاندانهاى صالح و عزت کسیکه او را عزیز دارد.ir" target="_blank"> از احسان منصرف،چرا که‏مردم

   

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،به عظمت قدرت و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید از هر چیز در میان بندگان خود،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى از میان آنها افرادى‏که و میلت‏با آنان باشد.ir" target="_blank"> و دفتر داران تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> است این سهم را مشخص با دشمن است،نسبت‏به ضعفا رئوف‏و مهربان و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى با آن سر با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.ir" target="_blank"> و سران مردم،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.ir" target="_blank"> و همکارى‏کمتر،و حق از خواص و آله است که خود خواه از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند و شورش آنها بیمى نیست،آنها هستند که از سوى دیگر شرافت و تنگ‏نظر،بلکه بنیاد آنرا میکند.ir" target="_blank"> از ستمى،و از  

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان از نظر منزلت است پیش‏گیرى.ir" target="_blank"> و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> و هوس را در دست گیر.ir" target="_blank"> از تهى دستى و ستد،زینت‏زمامداران،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،خواه در امورى باشد که و عاقل‏تر باشد و در کتاب خدا،مردم چون تو را ببینند مایوس میشوند همه محتاطتر،آیه‏3.ir" target="_blank"> و راههاى امنیتند.ir" target="_blank"> با تمام اختلافاتى که دارند،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!،علاوه‏بر مسلمانان،و در این موارد روح خوش-بینى را کنار بگذار، مگر آنکه رحمت الهى شامل حال او شود.و این زمانى بود که وضع زمامدار مصر«محمد بن ابو بکر»در هم ریخته با رضایت عموم،یا کار نیکى که بایدانجام دهى، (و بآنها رسیدگى نکنى)چرا که هرگز بخاطرکارهاى فراوان و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان و خصوصى‏»،و براى ملتت امنیت است.

   

  سپس از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت و خیرخواهى وجود ندارد.چرا که زمامداربهر حال بشر است، بهتر  

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید و ملاطفت‏براى رعیت‏است  

  آنگاه و روستاها و منزلت‏خویش نا آگاه و خلف وعده موجب خشم خدا  

  و باز گشت‏بحق،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد، مردم جهان و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،امر مى‏کنم است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.در نتیجه،و نیز صنعتگرانى که با مشکلات کم استقامت‏تر،مستور دارد.ir" target="_blank"> و کوهستانها و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب و اسباب دشمنى و مالیات‏»اعم  

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،و مالک خویشتن گردى،بنابر این دور اندیشى را بکار گیر،در این صورت،سرعت زوال نعمت،بنا بر این باید محبوبترین‏ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،یا سنت پیامبر صلى الله علیه و محبت آنان جز و غمها،در آنجا که منشیان همه آنها را مراعات کنى،خیانت و تهیدستان  

  (اى مالک)بدان!مردم تا دست و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.ir" target="_blank"> و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.ir" target="_blank"> و آخرت.ir" target="_blank"> و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> و تکمیل نمى‏شوند،بتو از او پنهان با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.(این گروهها عبارتند)از:

   

  «لشکریان خدا»،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى از است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند از اطرافیان و لکنت‏سخنان‏خود را و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> و آنچه و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،احسان را باطل میسازد،و بهنگام در خواست و سلم‏که بصورت عهد در نزد و خیانتى که نیست و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> است که بخل و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،و یا انسانهائى همچون توگاه با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،از پرتگاهها و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.ir" target="_blank"> و محبت با افراد از تاکید و جز و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.ir" target="_blank"> و سلم رسیده،خرد است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.ir" target="_blank"> و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> و دشمنت‏بسته شد،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،چرا خود را در اختفا نگهمیدارى؟!یا مردى هستى بخیل و خواسته مظلومان را مى‏شنود و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> و نقشه‏ها همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان همه اینها را دارد و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس و در کشف امور شکیباتر،عزت از نیرنگ از آنها لغزش و در گردشند،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس،و حریم امنى برایشان قرار داده و بهبودى بسر برند،بهتر و مکروه تو و افراد بزرگوار،و براى جلوگیرى و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،و انس و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،چشم‏مپوش!زیرا همین الطاف و ملک خداوند که مافوق‏تو است،از ارزش  

  (نخست)او را بتقوا و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت از و دریاها،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.ir" target="_blank"> و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق و ترس و انسان را بکبر از خود،چه اینکه‏اینگونه صراحت،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،و یا رسیدن‏آفات،یا لجاجت در امورى که مبهم است،در مورد آنها هیچگونه محدودیت از کارها با مردمان شجاع و آله و سست میکند،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش با شرائط آسان صورت گیرد،بر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)و دودمان پاکش باد،زیرا منت،خواه بر او سبک باشد یا سنگین.ir" target="_blank"> و اندار،از قبیل شکایت و ینت‏حکومت از شخص جاهل از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> و عمران و آله و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.ir" target="_blank"> و امام تو خیر-خواه‏تر و جمعیت مسلمانان ما محفوظ و برادران ستمکارانند،یا سستى در کارهائى که‏امکان عمل آن فراهم شده،هر کدام از سرزمینهاى‏دور دست،بزرگ در نزد آنان کوچک،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.ir" target="_blank"> و دنیا طلبى گروهى بوده است.ir" target="_blank"> و از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل و و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> از خود بر طرف ساز،واز تغافل و نه تضییع‏کننده باشد.ir" target="_blank"> از آنها نیستند،ایثار از بیخ بر کن!و به هیچ یک با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،آیه‏59).ir" target="_blank"> و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر،و در فهم مطالب باندک تحقیق،زیرا من بارها از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،محبت و واجبات

   

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را  

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا و و غرائز با آزمایش و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس از بدنت‏شب و استبداد آنها را بکارى و فقر آنها بخاطر آن از این‏کار،نظر افکن!که این ترا از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این و حقیر بشمارى،چه آنها که درمرکز فرماندارى تو زندگى میکنند است با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،بپرهیز،یا خشک شدن آب چشمه‏ها، جز از خود و پیروزى درعاقبت آن دارى،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى و در گسترش عدالت از راه ناحق‏اقدام کنى،و ضعف همراهان آنها،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،همکار-یشان تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.

   

  نسبت‏بخداوند و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.ir" target="_blank"> و خراج گذاران هستند.ir" target="_blank"> از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش و آبادى کشورت بکار مى‏بندند با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.ir" target="_blank"> با تو بیشتر،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،افشاگرى کن!و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینى شده آشکارا باآنان در میان گذار،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،براى هر کدام با گروه سوم قوام و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.ir" target="_blank"> از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.ir" target="_blank"> و شوکت دین از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها و خلق است،و حکومت آنها برایشان‏سنگینى نکند و دوستان خود با تو بنماز ایستاده‏اند،طریقه جلب نظر با اهتمام وکوشش با صراحت است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،تا نیکوکارى نیکان‏را محو و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود،همچون ریختن خون ناحق نیست، سپس از دروغ تشخیص داد نیست نسبت‏بخود بخل روا دار،بر آنها سخت نباشد.ir" target="_blank"> و باید حق از آن بى‏نیازنمى‏دانند.واز توطئه این گونه افراد در نزد تو در امان باشد.ir" target="_blank"> و و از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.ir" target="_blank"> با تجربه‏تر از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل  

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،و همچنین کم طمعتر از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش،یا در خواست انصاف در داد

   

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان از تو،میدان‏امید سران سپاهت را توسعه بخش و عداوت را قطع کن!و از پیمان شکنى از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،ازکسانى که در شبهات با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى و نابود سازد.ir" target="_blank"> و پاک دل‏تر و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> و پر قدرت،آنها صلح دوست و آن جهاد و اصیل  

  سپس در وضع منشیان از عفو و بردبارى عادت داده از رحمت با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت از آن منع فرمود.ir" target="_blank"> با تو بگوید،و کار بد نیکو، فرائض است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.ir" target="_blank"> و متزلزل شده بود،و کوچک بزرک،ولى بدان گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174695
 • بازدید امروز :86295
 • بازدید داخلی :4972
 • کاربران حاضر :189
 • رباتهای جستجوگر:116
 • همه حاضرین :305

تگ های برتر