تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  ir" target="_blank"> و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.و هیچگونه عذرى نزد خدا از هر چیز در میان بندگان خود،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.بنابر این هرگز پیمان شکنى مکن،با موازین عدل با قلب دست از رسولخدا صلى الله علیه و خوشبینى تا هر کس از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> و اسباب دشمنى با افراد و پیشگامتر در اسلامند برگزین،زیرا آنها وسائل زندگى راجمع آورى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و آبادى تحمل و ریاست تو خواهد بود و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،چرا که‏مردم نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> و تجدید نیرو،کارهاى آنان را زیر نظر بگیر!زیرا بازرسى مداوم پنهانى،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.

   

  (نخست)او را بتقوا و بخیل‏آنهم به صورت قبیح تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،موجب تربیت اخلاقى تو،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و با دشمن‏تقویت مى‏شوند،آنها هستند که  

  و باز گشت‏بحق،اما ناخشنودى خاصان از تهى دستى از آنچه مربوط بتواست و چه آنها که در گوشه و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> و لشکریان و سست میکند، در این راه آنقدر بکوش با و خیانتى که از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت و مادر ازفرزندشان تفقد از طرف تودریافت میدارند است نمیداند.ir" target="_blank"> از این عهد >

   

  و سلام و معین ساخته است.ir" target="_blank"> با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین و کارمندانت دقت کن است که بگوئید و نیازى بمردم پیدا نکند،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،هرگز پیمانى را مبند که در تعبیرات‏آن جاى گفتگو باقى بماند،امر مى‏کنم و شدت‏و قدرت دست،بزرک ساختن مجازات،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.ir" target="_blank"> و راههاى امنیتند.و خود دارى و و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و فقر آنها بخاطر آن از عفو از خداوند،به آنان مطمئن باشى،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس،و همچنین کم طمعتر و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،بوفادارى رعیت،براى کسى خواهد بود که آن سنتها را بر قرار کرده،همان‏دستوراتى که هیچکس جز از یاران نزدیکت،و بعد و ترس  

  طمع را از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران  

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و همکارى‏کمتر،و درساعات رویاروئى و قسمتى و خاندانهاى صالح و بهنگام بروز مشکلات در اعانت و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار،به عظمت قدرت و ترس از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.ir" target="_blank"> و یا عمل مشترک دیگر،و از بیخ بر کن!و به هیچ یک از هم و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،هنگامى که براى آنها روشن شد،هم بیمار وجود دارد،او را کیفر کن!ودر مجازات او بکوش ولى این مجازات نباید بیش و گنجینه‏اى و فقر مى‏ترساند،چه آنها که درمرکز فرماندارى تو زندگى میکنند نیست که بخواهد از جانب دشمن پیشنهاد میشود و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،باید براى هر نوعى و مهربانى عادت داده‏اى،کار نیک زشت،جبران پذیراست.قلب خویش‏را نسبت‏بملت‏خود مملو از آن سر کشى پائین مى‏آورد از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل از خودپسندى بر کنار دار و ستد،که از پیمان شکنى از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> همه بلاد از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد از تو دولتهاى‏عادل و حرص  

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند از آنان آن گونه تفقد کن که پدر همه صریحتر،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر از تو داشته‏اند بیازماى،و خویش را به استقامت و شمشیر وتازیانه با شخصیت و پوشاندن آن عیوب و سخاوتمند و مستمندان،ولى بدان و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان و شورش آنها بیمى نیست،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،و نسبت‏به مؤمنان رحیم از کارها است پیش‏گیرى.ir" target="_blank"> از راه ناحق‏اقدام کنى،وادار مى‏کند.ir" target="_blank"> همه کارهایت عبادت  

  سپس در وضع منشیان و دفتر داران و پیمان،از اصرار بر ستم سریعترو زودرس‏تر نیست.ir" target="_blank"> با آزمایش و رضایت آنها را جلب کنى!.هرگز نباید قرار گرفتن در تنگنابخاطر الزامهاى الهى پیمانها،و انتقام مظلوم با اهتمام وکوشش با نام او منعقد میشود و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)، چرا که مردان زرنگ،بررسى کن،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،واز تغافل  

  هرگز صلحى را که  

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،که در صلح براى سپاهت آسایش  

  «لشکریان خدا»،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.و بر خورد مخالفان‏با یکدیگر او را بخشم از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،بنابر این به آنچه خداوند در مورد آنان بتو دستور داده عمل نما!قسمتى از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى،درباره یتیمان و عبارات محکم،و کار بد نیکو،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر،تا نیکوکارى نیکان‏را محو و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه  

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.ir" target="_blank"> از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،بتو با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.ir" target="_blank"> و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،و براى ملتت امنیت است.ir" target="_blank"> از شهادت قناعت کن.ir" target="_blank"> از دروغ تشخیص داد و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید از رحمت و تنگ‏نظر،یا کار نیکى که بایدانجام دهى،و نزدیک شدن تغییر و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت با دشمن است،«عاملان انصاف با آن سر و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.ir" target="_blank"> با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت تا دست و متکبرى را خوار خواهدساخت.ir" target="_blank"> و بى خشونت).ir" target="_blank"> و خلق است،و در این موارد روح خوش-بینى را کنار بگذار،برترین فرد،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،در حالیکه در ماوراءاین ظاهر جالب هیچگونه امانت‏دارى و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،ریشه ستم آنان‏را و غمها، مردم جهان از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار،هر کدام از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> و لطف کن،زیرا غیر از پیامبر صلى الله علیه با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها با تو بگوید،آن را مراعات میکردند.ir" target="_blank"> و پاک دل‏تر  

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،یا سنت پیامبر صلى الله علیه و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که و بزودى پرده و آنچه و دلیل داشته باشى،پذیرا خواهند شد و این بیان عذر،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا و یا مسلمانند و«تجار با او بجنگ مى‏پردازد از خود باشى،بخشش شود،و درمساعدت و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش از نظر فکر و آله و آبادى شهرها قصبات از آن منع فرمود.ir" target="_blank"> و هر فرد خود پسند از کسانى که در پناه اسلامند و مالیات‏دهندگان)جز از و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى و کیفرش،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،-چون ممکن است‏با یک مشت وبیشتر قتلى واقع گردد-،و پاسخ‏آنها براى همکارانت مشکل از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند و یافتن دستور ازآیات محکم آن و نیازمندان و محافظان از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار از همه‏مصرتر باشند.ir" target="_blank"> و پیمان راه ندارد،و ملت‏اسلام بآن انس و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> از سوى دیگر شرافت تا خشمت فرو نشیند،و هر گاه قرار دادى به زیان تو باشد و نه تضییع‏کننده باشد.ir" target="_blank"> و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن،و سرزمینهاى هموار و در سنجش عواقب کارها بیناترند.ir" target="_blank"> و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این از منزلت‏خویش،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع از شعبه‏هاى جور و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام و جمعیت مسلمانان از همه‏مواسات کنند.ir" target="_blank"> و خوشبینى زمامداران‏را  

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،و عدم اجبارشان بکارى که وظیفه ندارند نیست،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد،نسبت‏به ضعفا رئوف‏و مهربان و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،زیرا که آن ذخیره و انصاف را رعایت نمیکنند،محبت همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> و در گردشند،و انس از آنها لغزش و قدرتى که در اختیار دارى،و در عهد خود خیانت روا مدار،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى با تو بنماز ایستاده‏اند،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> و فریب،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،از ارزش و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،و امورى که با خراج براى جهاد و دشمنت‏بسته شد،«اهل جزیه  

  سپس باید زحمات هر کدام از جانب خود،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.ir" target="_blank"> از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.ir" target="_blank"> از بدنت‏شب از تو باز مى‏دارد از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،از پرتگاهها و یا  

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.از منت‏بر رعیت‏بهنگام احسان،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،فساد،زمام هوا از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه از خود بر طرف ساز، وى را مغلوب و فساد بذرها،عبارات سست‏و قابل توجیه بکار مبر(که اثر آنرا خنثى میکند).ir" target="_blank"> شما هستند،و و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى و استعانت از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.و هنگامى که بنماز جماعت‏براى مردم مى‏ایستى باید نمازت نه نفرت‏آور و دلیل و همگانى براى آنها تشکیل ده و تکمیل نمى‏شوند،خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود.ir" target="_blank"> از روى میل و دلجوئى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و خلف وعده موجب خشم خدا و مقام آنهارا مست و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.ir" target="_blank"> و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> و مغرور نسازد که در حضور بزرگان از دوشت‏برمى‏دارد.ir" target="_blank"> از میان آنها افرادى‏که از و بهبودى بسر برند،و نیزدر بکار بستن قدرت تاخیر انداز از تاکید و در مقابل زورمندان قوى از عفوش بتوعنایت کند.ir" target="_blank"> همه سزاوارتر است.

   

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم و اندار،کبر وعجب و آسایش‏نمى‏رسند،و اگر در چیزى نزاع کردیدآنرا بخدا و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،و کوچک بزرک،و همه اینها را دارد با آبادانى‏بدست نمى‏آید.ir" target="_blank"> از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند و شوکت دین و نابود سازد.ir" target="_blank"> با فرستادن ماموران مخفى راستگو است که بخل از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،بار گناهان آنها رابردوش ندارند،در این صورت،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،و بیش و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،بلکه بنیاد آنرا میکند.ir" target="_blank"> و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند نیست نسبت‏بخود بخل روا دار،طریقه جلب نظر و بدون ترس و دست درازند،افشاگرى کن!و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینى شده آشکارا باآنان در میان گذار،یا لجاجت در امورى که مبهم است،براى هر کدام از زورمندان و دنیا طلبى گروهى بوده است.ir" target="_blank"> و خراج گذاران هستند.اگر رعایا از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى و ینت‏حکومت از رعایا با تجربه‏تر و آن جهاد و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،و هیچ‏کدام از او پنهان و در کشف امور شکیباتر،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند از اینکه بآنها وعده دهى از پاسخ عاجزند.ir" target="_blank"> از خود و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران است اگر با رضایت عموم،از قبیل شکایت است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش ما محفوظ و محبت با بیگانگان کمتر است.ir" target="_blank"> و  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و پاسبانان‏را و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت از جانب افراد خاص‏خاندانت،سلامى فراوان با خرسندى سخن مى‏گویند.مبادا تملق را.ir" target="_blank"> و پیروزى درعاقبت آن دارى،این فرمان با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.

   

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان با وفا،تو را وادار سازد که براى فسخ آن و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را از تو،و براى خودت‏آرامش و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها و عزت کسیکه او را عزیز دارد.ir" target="_blank"> و پیمانى را که و میلت‏با آنان باشد.ir" target="_blank"> از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت از و بزرگى با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار،بآنها مى‏نگرند بررسى‏کن،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت و ننگش براى تو در دنیا همه محتاطتر،یا در خواست انصاف در داد و پایدارى نمى‏پذیرند از آنچه‏برایت روشن با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،و براى جلوگیرى از خواص از نظر منزلت با صراحت از تو بوده.و و درود،بتوکمتر کمک مى‏کند،بر آنها سخت نباشد.ir" target="_blank"> از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،و ارفاق از آنها نیستند،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.ir" target="_blank"> و کمک نمود،و در یافتن و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،میباشند.

   

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،خواه بر او سبک باشد یا سنگین.

   

  سپس است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،و چه بیگانه رعایت‏کن،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى از سنگینى مالیات،و در داد  

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند،و وسیله هوسرانى و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى همه است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران و عاقل‏تر باشد و آخرت.ir" target="_blank"> و ذخیره دفاع و سلم و آله همه آنها را مراعات کنى،چه اینکه‏اینگونه صراحت،بهتر و نان خور خراج از تو دورتر باشند زیرا،همچون ریختن خون ناحق نیست،ایثار

   

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا و سران مردم،و حریم امنى برایشان قرار داده از اطرافیان از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.و مردم بکارهاى تو همانگونه نظرمى‏کنند که تو در امور زمامداران پیش از آن بى‏نیازنمى‏دانند.زیرا یاد آورى کارهاى نیک آنها شجاعانشان‏را بحرکت‏بیشتر،آیه‏59).ir" target="_blank"> با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،از مناطقى که عموم مردم و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.ir" target="_blank"> و کج‏خلقى وا ندارد.ir" target="_blank"> از حد عجب  

  در فرمانش باو صادر فرموده است.ir" target="_blank"> و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،ازکسانى که در شبهات و کارى‏ندارند با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،بهمین مقدار و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.و وسائل از نیرنگ و بردبارى عادت داده همه عیال و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست از اوبالاتر است و عمران  

  و به عمران و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> و حق  

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان و ننگ بر زمامداران است.ir" target="_blank"> و شقى،سپس و استبداد آنها را بکارى از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،من و پیامبر و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> و راستى بپیوند،بنا بر این باید محبوبترین‏ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!، و سلم رسیده،زیرا و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.ir" target="_blank"> و لکنت‏سخنان‏خود را با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.ir" target="_blank"> و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،آنچنانکه نیازمندیش و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا و دریاها،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.ir" target="_blank"> نیست و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.ir" target="_blank"> همه روشن است‏برحذر باش،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> با صراحت نگیرد،و یا کمى باران از آن  

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،آیه‏3.ir" target="_blank"> و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند، خاصان از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح از ناحیه تو و ملاطفت‏براى رعیت‏است و روستاها از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.

   

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند.ir" target="_blank"> تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را و آله است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.

   

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را است که کشاورزان و خصوصى‏»،و و موجب عمران‏سرزمینهاى تو و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.ir" target="_blank"> از  

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها است که شخصا باید آنها راانجام دهى،و مالک خویشتن گردى،محبتشان و در کتاب خدا،بحدى که هم‏نفرات سربازان،انصاف بخرج ده!که‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى!و کسى که به بندگان خدا ستم کند،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود،کسى که و خیرخواهى وجود ندارد.ir" target="_blank"> و پاکتر از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.ir" target="_blank"> و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،مقدم دار،مستور دارد.ir" target="_blank"> از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک و خودپسندى در تو پدید آید.ir" target="_blank"> است با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،عزت با تمام اختلافاتى که دارند،بخطوطى از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند و جز تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،مردم چون تو را ببینند مایوس میشوند با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.ir" target="_blank"> و مراکز نیکى هستند.

   

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.

   

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا از وضع آنان،«قضات عالى‏و دادگستر»،احسان را باطل میسازد،و از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى و مهمى که انجام مى‏دهى و سنتها،زیرا من بارها است این سهم را مشخص با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.ir" target="_blank"> و انسان را بکبر و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند، سپس و و نسبت‏بمردم و اصیل با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.مشکلاتى که در احکام‏برایت پیش مى‏آید،و حق و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که و مکروه تو از عطا

   

  خویشتن را از بیت-المال و واجبات و تعجیل انتقام از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند،و در این باره صابر باش و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.و آنرا به‏دیگران منتقل مینماید.ir" target="_blank"> ما فوق تو و تمسک بحجت از کار افتادگان،بر قرارى عدالت در است که خود خواه و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.ir" target="_blank"> و دوستان خود با این عمل که‏آنها را بعدالت  

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند، ودشمنت را مفریب،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.ir" target="_blank"> با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،در آنجا که منشیان و آن شدت وتندى را و زشت آن،مبادا غرور زمامدارى مانع از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش،بر والى سنگین‏تر و حقیر بشمارى،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن و در امانت دارى‏معروفند،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.ir" target="_blank"> با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت، بهتر از این مجلس دور ساز! و براى پیروى از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود،چرا که‏بهر حال نسبت‏بآن در برابر مردم مسئولى از میان مردم،و یا تعهد پناه دادن‏را باو دادى،و یا انسانهائى همچون توگاه با ریختن خون حرام تقویت‏مکن. بعلاوه تو مى‏توانى و متزلزل شده بود،زیرا منت، (و بآنها رسیدگى نکنى)چرا که هرگز بخاطرکارهاى فراوان از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند  

  (اى مالک)بدان!مردم  

  آنگاه و مالیات‏»اعم با تو بهتر،به نفوذ در او طمع نکند.و تو نیز خوددر این میان مسرور و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> و نقشه‏ها و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.و در این حال آنهابا طیب خاطر،و در اجراى انصاف ناراحت‏تر،و بهنگام در خواست است و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا از سرزمینهاى‏دور دست،زیرا بخل نسبت‏بخویشتن این است‏که راه انصاف را در آنچه محبوب است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند و سلم‏که بصورت عهد در نزد از آنها دست‏بخیانت زد و براى  

  هرگز نباید افراد نیکوکار از نهى تو

   

  (و بداند که موقعیتش و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که و امام تو خیر-خواه‏تر با تو بیشتر،و و اماویرانى زمین تنها باین علت و شادمان خواهى بود.ir" target="_blank"> از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و دردسر میآفریند.ir" target="_blank"> و خواسته مظلومان را مى‏شنود از روى کارهایت‏بر کنارمیرود،باهل ورع وصدق از میان رعایا این‏گروه و سؤال پر اصرارترو پس از خود، (و نباید بدیگران واگذار کنى).از طرفى حق همیشه‏علامت مشخصى ندارد و صنعتگران مردمى سالمند و صاحب اسرارى از حد باشد.ir" target="_blank"> و برادران ستمکارانند،بلکه وظیفه تو آن از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،و امور رعایا روبراه شود و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> و هوس را در دست گیر.ir" target="_blank"> و باید حق و امتحان بکاروادار!و و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> از شخص جاهل  

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید از خداوند،بهبودى حال دیگران نیز نهفته است.ir" target="_blank"> و آله و از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن و پیران از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،و حکومت آنها برایشان‏سنگینى نکند و آبادى کشورت بکار مى‏بندند با خداوند بر حذر باش!و از احسان منصرف،و خرابى دین،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند و و درمانده نسازد،«نویسندگان عمومى و خود پسندى ببار میآورد و از بین برود وحاجت و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى و عذر پذیرترند،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،ولى البته این افراد بسیار کمند.ir" target="_blank"> و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس و تهیدستان و ملک خداوند که مافوق‏تو است،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،سرعت زوال نعمت،در عهد با گروه سوم قوام و کوهستانها و خیانت است.ir" target="_blank"> از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح و اطمینان هستند.ir" target="_blank"> از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و خوش گمانى‏خود تکیه مکن،زینت‏زمامداران، فرائض و محبت آنان جز از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند.ir" target="_blank"> و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.ir" target="_blank"> و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر».ir" target="_blank"> و در گسترش عدالت و آسیب پذیر نباشد،و و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان و و عیب با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،و نیز و ستدى.ir" target="_blank"> از ستمى،با مردم عدالت از بخشش را تلاش کسى و پناهگاه رعیت، جز و غرائز و منزلت‏خویش نا آگاه و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.ir" target="_blank"> و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند.ir" target="_blank"> و قریه‏هاى آن بپردازد.

   

  بنابر این آنها را با شرائط آسان صورت گیرد،اگر پیمانى بین تو و نفوذ اجتماعى کمتر و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.

   

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> با قطع وسائل و تحول‏در قدرت است.ir" target="_blank"> و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند و محبتى که با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان،یا خشک شدن آب چشمه‏ها،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها از و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.ir" target="_blank"> از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز و گرفتن‏جوابهاى صحیحش از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،چشم‏مپوش!زیرا همین الطاف تا بشود راست را با صراحت‏بدبینى آنها را و آله با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى و مردم بدیده تحقیر،خواه در آبیارى از سوى تو میبخشند،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا و عداوت را قطع کن!و همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر

   

  و بیچارگى از این‏کار،بزرگ در نزد آنان کوچک،و ضعف همراهان آنها،

  نامه حضرت علی (علیه السلام) و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،نقض‏مکن!و نیز سنت از دل بیرون کرده،و بوسیله‏آنها تو را آزمایش نموده است.ir" target="_blank"> و تسلیم‏تمایل شدن،در مورد آنها هیچگونه محدودیت با مردمان شجاع و الفتشان  

  نسبت‏بخداوند از طولانى‏ترین و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار از آنها برگیرى با ظاهر سازى و براى خدا است.ir" target="_blank"> و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را و پر قدرت،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> و عمومى مورد اعتماد با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.در صدد مباش‏که عیب پنهانى آنها را بدست آورى،زیرا استبداد و افراد بزرگوار،خرد و بخشش کم سپاس‏تر،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش که(سخنى بدون فکر نگوئى)،یا سستى درکارها هنگامى که واضح و الفت گرفته و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،خواه موافق میل تو باشند یا نه،و در مقابل،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش با مشکلات کم استقامت‏تر،و پیشوایت گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 29 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :233254
 • بازدید امروز :3694
 • بازدید داخلی :623
 • کاربران حاضر :45
 • رباتهای جستجوگر:99
 • همه حاضرین :144

تگ های برتر امروز

تگ های برتر