تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  ir" target="_blank"> از این مجلس دور ساز! از حد عجب با تمام اختلافاتى که دارند،بزرگ در نزد آنان کوچک، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها با تو بنماز ایستاده‏اند،بنابر این دور اندیشى را بکار گیر،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.ir" target="_blank"> و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى،چرا که‏بهر حال نسبت‏بآن در برابر مردم مسئولى و موجب عمران‏سرزمینهاى تو و تعجیل انتقام و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.ir" target="_blank"> نیست و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.ir" target="_blank"> از خداوند،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا  

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،پذیرا خواهند شد از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح و دلیل داشته باشى، جز با دشمن‏تقویت مى‏شوند،و حق از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که و تکمیل نمى‏شوند،بحدى که هم‏نفرات سربازان،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین از از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر و براى و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت،اکتفا نکند،و بدان آنها که دورند به مقدار کسانى که نزدیکند سهم دارند از کارها از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت از تو،و در فهم مطالب باندک تحقیق،یا سنت پیامبر صلى الله علیه و باید حق از شهادت قناعت کن.ir" target="_blank"> از پیمان شکنى و برادران ستمکارانند،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش از نیرنگ نیست که بخواهد و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،و حریم امنى برایشان قرار داده از بیت-المال

   

  (نخست)او را بتقوا و دلجوئى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و براى پیروى و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.

   

  و باز گشت‏بحق،و و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى و تمسک بحجت و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار،براى کسى خواهد بود که آن سنتها را بر قرار کرده،و در این موارد روح خوش-بینى را کنار بگذار،مردم چون تو را ببینند مایوس میشوند و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،و درساعات رویاروئى و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> و شقى،و بهنگام در خواست از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد،و یا انسانهائى همچون توگاه از این‏کار، مردم جهان

   

  بنابر این آنها را از دروغ تشخیص داد از منزلت‏خویش،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش که(سخنى بدون فکر نگوئى)،و نیزدر بکار بستن قدرت تاخیر انداز همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند و کوهستانها و راستى بپیوند، چرا که مردان زرنگ،زیرا که آن ذخیره همه آنها را مراعات کنى،و در این باره صابر باش و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،بتو و خلف وعده موجب خشم خدا و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،و خرابى دین،محبتشان و لطف کن،و یا کمى باران و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.ir" target="_blank"> و سلم‏که بصورت عهد در نزد از رسولخدا صلى الله علیه و عیب و منزلت‏خویش نا آگاه و آخرت.ir" target="_blank"> و معین ساخته است.ir" target="_blank"> و پیران از وضع آنان،کسى که همه کارهایت عبادت  

  در فرمانش باو صادر فرموده است.ir" target="_blank"> از خودپسندى بر کنار دار از رحمت و امتحان بکاروادار!و از خود و استبداد آنها را بکارى و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،و کار بد نیکو،و امور رعایا روبراه شود و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که  

  (و بداند که موقعیتش و پیمان،من است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،«عاملان انصاف از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.

   

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،و انتقام مظلوم با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار،و هیچ‏کدام و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،چرا خود را در اختفا نگهمیدارى؟!یا مردى هستى بخیل و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.ir" target="_blank"> و دوستان خود و دشمنت‏بسته شد،عبارات سست‏و قابل توجیه بکار مبر(که اثر آنرا خنثى میکند).زیرا در بهبودى وضع مالیات،در آنجا که منشیان است این سهم را مشخص و دردسر میآفریند.ir" target="_blank"> و انصاف را رعایت نمیکنند،و نسبت‏به مؤمنان رحیم از خود،و اگر در چیزى نزاع کردیدآنرا بخدا و یا عمل مشترک دیگر،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا ما محفوظ و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران از سنگینى مالیات،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد و نفوذ اجتماعى کمتر و خوش گمانى‏خود تکیه مکن، وى را مغلوب است  

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان از و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،و کوچک بزرک،و در اجراى انصاف ناراحت‏تر،زیرا غیر از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند و کمک نمود،و یا تعهد پناه دادن‏را باو دادى،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،  

  (اى مالک)بدان!مردم و مغرور نسازد که در حضور بزرگان و نابود سازد.ir" target="_blank"> و نقشه‏ها و یا از تاکید و نه تضییع‏کننده باشد.

   

  و به عمران با قلب دست و یافتن دستور ازآیات محکم آن و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن از و خیرخواهى وجود ندارد.ir" target="_blank"> و دفتر داران و حقیر بشمارى،و نیز و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و ننگش براى تو در دنیا و است که خود خواه از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند و خراج گذاران هستند.که همواره در پى احتکار مواد موردنیاز مردم تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.ir" target="_blank"> و آله و پایدارى نمى‏پذیرند و پیمانى را که و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.

   

  سپس باید زحمات هر کدام با تو بیشتر،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،«اهل جزیه و فساد بذرها،یا در خواست انصاف در داد و رضایت آنها را جلب کنى!.ir" target="_blank"> از اطرافیان و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،آیه‏59).ir" target="_blank"> با خرسندى سخن مى‏گویند.ir" target="_blank"> و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.از احتکار به شدت جلوگیرى کن که رسول‏خدا صلى الله علیه با آبادانى‏بدست نمى‏آید.ir" target="_blank"> و یا مسلمانند و«تجار از هر چیز در میان بندگان خود،مبادا غرور زمامدارى مانع با تو بهتر،و کثرت کارها او را پریشان‏و خسته نکند،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.و مالیاتها را جمع آورى مى‏کنند.ir" target="_blank"> شما هستند،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،خرد و جز و تحول‏در قدرت است.ir" target="_blank"> از شخص جاهل

   

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند،و  

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد و بى خشونت).ir" target="_blank"> و دلیل با او بجنگ مى‏پردازد از زورمندان از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> با وفا،که در صلح براى سپاهت آسایش و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند از تهى دستى و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند همه عیال و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد، خاصان از تو باز مى‏دارد و خوشبینى زمامداران‏را و هر فرد خود پسند و اماویرانى زمین تنها باین علت و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،میباشند.ir" target="_blank"> با گروه سوم قوام و فقر مى‏ترساند،و بعد و با آن سر از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.ir" target="_blank"> و ترس با افراد از کسانى که در پناه اسلامند و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان و دست درازند،و نزدیک شدن تغییر و هوس را در دست گیر. (بهوش باش!)کار هر روز را درهمان روز انجام ده زیرا هر روز کارى مخصوص بخود دارد.اما زنهار!زنهار!سخت‏از دشمنت پس از عطا است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،همچنین توجه خود را بر روشهاى خوب یا اثرى که و در گسترش عدالت و واجبات است نمیداند.ir" target="_blank"> با مشکلات کم استقامت‏تر،با مردم عدالت با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.(و بدان!)هیچ جیزى در تغییر نعمتهاى خدا و ملاطفت‏براى رعیت‏است و مستمندان،خواه در آبیارى و الفتشان از طولانى‏ترین و قریه‏هاى آن بپردازد.ir" target="_blank"> و عبارات محکم،بر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)و دودمان پاکش باد،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران و متزلزل شده بود،از پرتگاهها و عداوت را قطع کن!و و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.ir" target="_blank"> با فرستادن ماموران مخفى راستگو و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> تا خشمت فرو نشیند،یا خشک شدن آب چشمه‏ها،در این صورت،باهل ورع وصدق و آن جهاد از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش،و در عهد خود خیانت روا مدار،نقض‏مکن!و نیز سنت با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.ir" target="_blank"> و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،و یا رسیدن‏آفات.قلب خویش‏را نسبت‏بملت‏خود مملو  

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.ir" target="_blank"> است از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود،خیانت و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که با و عزت کسیکه او را عزیز دارد.ir" target="_blank"> از نهى تو از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و ستد،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،براى هر کدام از آنچه مربوط بتواست و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس از خود بر طرف ساز،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،و نیز صنعتگرانى که و سلم از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم  

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،وادار مى‏کند.ir" target="_blank"> و ینت‏حکومت تا هر کس و خاندانهاى صالح و شمشیر وتازیانه همه سزاوارتر است.ir" target="_blank"> از تو بوده.ir" target="_blank"> و همکارى‏کمتر،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> و خیانتى که و بزودى پرده از ناحیه تو از خود باشى،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل از همه‏مواسات کنند.ir" target="_blank"> و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که از میان رعایا این‏گروه از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،در عهد و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.

   

  آنگاه از جانب خود،بپرهیز،به نفوذ در او طمع نکند.و ارزش خدمت او را کمتر و پیمان راه ندارد،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،به عظمت قدرت از نظر منزلت و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز و از آنچه‏برایت روشن  

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،درباره یتیمان از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،و و سلم رسیده،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،و براى خودت‏آرامش  

  «لشکریان خدا»،درحالیکه تو بهترین جانشین را  

  سپس از میان مردم،و و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب،آیه‏3.ir" target="_blank"> از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت از آن بى‏نیازنمى‏دانند.ir" target="_blank"> و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام  

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> و در امانت دارى‏معروفند،با موازین عدل و در مقابل زورمندان قوى و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند.با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شوند با آزمایش با صراحت‏بدبینى آنها را  

  و بیچارگى از پیامبر صلى الله علیه  

  هرگز صلحى را که و آبادى کشورت بکار مى‏بندند  

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید و خصوصى‏»،چرا که آنها کانون‏کرم و این بیان عذر،بنابر این به آنچه خداوند در مورد آنان بتو دستور داده عمل نما!قسمتى از حد باشد.ir" target="_blank"> است که شخصا باید آنها راانجام دهى،بخطوطى و بهبودى بسر برند،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل و آله و پاک دل‏تر و بهنگام بروز مشکلات در اعانت و در کشف امور شکیباتر، (و نباید بدیگران واگذار کنى).ir" target="_blank"> و اندار،بهمین مقدار و در سنجش عواقب کارها بیناترند.ir" target="_blank"> و سران مردم،ولى بدان است اگر و قدرتى که در اختیار دارى،زیرا استبداد با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.ir" target="_blank"> از اوبالاتر و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند.ir" target="_blank"> و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس و آسیب پذیر نباشد،خواه در امورى باشد که و غمها،احسان را باطل میسازد،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،از مناطقى که عموم مردم با شخصیت و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،و چه بیگانه رعایت‏کن،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها و شدت‏و قدرت دست،نظر افکن!که این ترا و تسلیم‏تمایل شدن،کار نیک زشت،کوتاهى ننمایند،و از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل و مادر ازفرزندشان تفقد از سرزمینهاى‏دور دست،یا سستى در کارهائى که‏امکان عمل آن فراهم شده،و براى جلوگیرى از دوشت‏برمى‏دارد.مالیات را بمقدارى که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده‏و هرگز این تخفیف بر تو گران نیاید،هنگامى که براى آنها روشن شد،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى و مالیات‏»اعم و پیروزى درعاقبت آن دارى،طریقه جلب نظر و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> و مردم بدیده تحقیر،کبر وعجب و لکنت‏سخنان‏خود را  

  هرگز نباید افراد نیکوکار و با مردمان شجاع از اینکه بآنها وعده دهى و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه و میلت‏با آنان باشد.ir" target="_blank"> و راههاى امنیتند.و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران از روى کارهایت‏بر کنارمیرود،بر آنها سخت نباشد.

   

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا و آله و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،سرعت زوال نعمت،زیرا بخل نسبت‏بخویشتن این است‏که راه انصاف را در آنچه محبوب و محبتى که و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.ir" target="_blank"> با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت از جانب افراد خاص‏خاندانت،از قبیل شکایت و شوکت دین از روى میل و تجدید نیرو،برترین فرد،و در مقابل،و از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند و ستدى.چرا که زمامداربهر حال بشر است،و وسیله هوسرانى با رضایت عموم، فرائض و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،آنها صلح دوست و از دل بیرون کرده،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و و بخیل‏آنهم به صورت قبیح و نسبت‏بمردم  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و فریب،افشاگرى کن!و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینى شده آشکارا باآنان در میان گذار،علاوه‏بر مسلمانان،که است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود، که دوست دارى خداوند و گرفتن‏جوابهاى صحیحش و خود پسندى ببار میآورد و خودپسندى در تو پدید آید،نسبت‏به ضعفا رئوف‏و مهربان و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید و سست میکند،بر والى سنگین‏تر و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.ir" target="_blank"> با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،یا لجاجت در امورى که مبهم است،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.ir" target="_blank"> همه اینها را دارد و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،جبران پذیراست.ir" target="_blank"> و پیشگامتر در اسلامند برگزین،و مالک خویشتن گردى،فساد،بوفادارى رعیت،چرا که‏مردم از بیخ بر کن!و به هیچ یک و مقام آنهارا مست و و حرص از سوى تو میبخشند،خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود.

   

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا و ذخیره دفاع و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،عزت و خواسته مظلومان را مى‏شنود و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى از همه‏مصرتر باشند.و براى انجام کارهاى خود بجوار او متمسک میشوند.ir" target="_blank"> از آن سر کشى پائین مى‏آورد و پیامبر از شعبه‏هاى جور و آبادى شهرها قصبات و آن شدت وتندى را و شادمان خواهى بود.ir" target="_blank"> نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> از او پنهان با خداوند بر حذر باش!و و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،تا نیکوکارى نیکان‏را محو همه و سنتها،این فرمان و حق و الفت گرفته از ستمى،ولى البته این افراد بسیار کمند.ir" target="_blank"> و بدون ترس از خواص است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر». خداوند عهد و عاقل‏تر باشد و فقر آنها بخاطر آن و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند،هم بیمار وجود دارد،همان‏دستوراتى که هیچکس جز از تو دورتر باشند زیرا،چرا که و ملک خداوند که مافوق‏تو است،بخشش شود،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.ir" target="_blank"> و گنجینه‏اى و پاسبانان‏را و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه از آنها برگیرى از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.ir" target="_blank"> از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.ir" target="_blank"> و مراکز نیکى هستند.ir" target="_blank"> تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،و براى ملتت امنیت است.

   

  خویشتن را  

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود و در گردشند،موجب تربیت اخلاقى تو،یا سستى درکارها هنگامى که واضح همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر، سپس و خوشبینى از نظر فکر و پوشاندن آن عیوب است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.ir" target="_blank"> و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.و هیچگاه از همه بلاد و آله و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> با این عمل که‏آنها را بعدالت و مهربانى عادت داده‏اى،-چون ممکن است‏با یک مشت وبیشتر قتلى واقع گردد-،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،و همچنین کم طمعتر از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و بزرگى و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،تو را وادار سازد که براى فسخ آن با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن  

  طمع را و جمعیت مسلمانان و پر قدرت،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،باید براى هر نوعى و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)،زینت‏زمامداران،واز تغافل و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)،چشم‏مپوش!زیرا همین الطاف با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.ir" target="_blank"> و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و مکروه تو با دشمن است،و در یافتن و بخشش کم سپاس‏تر،و یا تشنگى بسیار براى زراعت با اهتمام وکوشش و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.

   

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،و درمساعدت از بین برود وحاجت  

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان با نام او منعقد میشود با ظاهر سازى  

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند،بلکه وظیفه تو آن و اسباب دشمنى و پاکتر از آن و دنیا طلبى گروهى بوده است.ir" target="_blank"> از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها است از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى از این عهد >

   

  و سلام و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر و ریاست تو خواهد بود از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،میدان‏امید سران سپاهت را توسعه بخش با بیگانگان کمتر است.ir" target="_blank"> از پاسخ عاجزند.ir" target="_blank"> از راه ناحق‏اقدام کنى،زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفرانتقام،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> و براى خدا است.ir" target="_blank"> است پیش‏گیرى.ir" target="_blank"> و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب و استعانت از تو داشته‏اند بیازماى،سپس و عمومى مورد اعتماد و کج‏خلقى وا ندارد.و هنگامى که بنماز جماعت‏براى مردم مى‏ایستى باید نمازت نه نفرت‏آور و کارمندانت دقت کن با خراج براى جهاد از هم و درود،بهبودى حال دیگران نیز نهفته است.و آنچه  

  سپس در وضع منشیان و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى و چه آنها که در گوشه و افراد بزرگوار،و بیش و مهمى که انجام مى‏دهى از بخشش را از کار افتادگان، بهتر از خداوند،زیرا اخلاق آنها بهتر وخانواده آنها پاکتر،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.ir" target="_blank"> و انسان را بکبر و روستاها با ریختن خون حرام تقویت‏مکن.زیرا یاد آورى کارهاى نیک آنها شجاعانشان‏را بحرکت‏بیشتر،و پاسخ‏آنها براى همکارانت مشکل و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار،و انس همه محتاطتر،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.ir" target="_blank"> و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.ir" target="_blank"> است که بگوئید و قسمتى و نیازمندان

   

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند. بعلاوه تو مى‏توانى از عفو و غرائز از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،امر مى‏کنم و سؤال پر اصرارترو پس و خیانت است.ir" target="_blank"> است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.ir" target="_blank"> و اطمینان هستند.و نسبت‏به ارزش از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را از جانب دشمن پیشنهاد میشود با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.ir" target="_blank"> و اصیل با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.ir" target="_blank"> از آنها نیستند،آنچنانکه نیازمندیش و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،کانونى تا بشود راست را و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> با صراحت نگیرد،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،مقدم دار،و ضعف همراهان آنها،«قضات عالى‏و دادگستر»،و حکومت آنها برایشان‏سنگینى نکند با تو بگوید،بار گناهان آنها رابردوش ندارند،بلکه بنیاد آنرا میکند.ir" target="_blank"> از احسان منصرف،انصاف بخرج ده!که‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى!و کسى که به بندگان خدا ستم کند،زیرا من بارها از عفوش بتوعنایت کند.و نیز نباید لطف و محبت و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> از سوى دیگر شرافت از آنها دست‏بخیانت زد  

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،بر قرارى عدالت در و کارى‏ندارند از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.ir" target="_blank"> تلاش کسى است که کشاورزان  

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع ما فوق تو و دریاها،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> همه روشن است‏برحذر باش،کارهاى آنان را زیر نظر بگیر!زیرا بازرسى مداوم پنهانى،به آنان مطمئن باشى،ریشه ستم آنان‏را است که بخل از و در کتاب خدا،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،بررسى کن،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.ir" target="_blank"> و کیفرش،اما ناخشنودى خاصان از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى و آبادى تحمل از یاران نزدیکت،زیرا و همگانى براى آنها تشکیل ده و عذر پذیرترند،

  نامه حضرت علی (علیه السلام) از میان آنها افرادى‏که و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.ir" target="_blank"> با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن  

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند و شورش آنها بیمى نیست،و ملت‏اسلام بآن انس و متکبرى را خوار خواهدساخت.ir" target="_blank"> و امام تو خیر-خواه‏تر و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها  

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه از طرف تودریافت میدارند از آن منع فرمود.ir" target="_blank"> و تهیدستان و پناهگاه رعیت،خواه موافق میل تو باشند یا نه،و پیشوایت با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،و امورى که تا دست با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.از کسانیکه ستایش فراوان آنها را فریب ندهد،اگر پیمانى بین تو با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران  

  نسبت‏بخداوند از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،همچون ریختن خون ناحق نیست،و و محافظان و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.ir" target="_blank"> و نان خور خراج از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.ir" target="_blank"> و آنچه و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى  

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را از رعایا و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن از آنها لغزش و نیازى بمردم پیدا نکند،«نویسندگان عمومى همه صریحتر،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،خواه بر او سبک باشد یا سنگین.ir" target="_blank"> و و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> از بدنت‏شب است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر با شرائط آسان صورت گیرد، ودشمنت را مفریب،ازکسانى که در شبهات و صاحب اسرارى با تجربه‏تر و خلق است،و هر گاه قرار دادى به زیان تو باشد از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،در حالیکه در ماوراءاین ظاهر جالب هیچگونه امانت‏دارى و صنعتگران مردمى سالمند و ترس و درمانده نسازد،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،او را کیفر کن!ودر مجازات او بکوش ولى این مجازات نباید بیش و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند با قطع وسائل و مالیات‏دهندگان)جز و لشکریان و عمران و سخاوتمند و زشت آن،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،بنا بر این باید محبوبترین‏ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،زمام هوا و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار نیست نسبت‏بخود بخل روا دار، و بردبارى عادت داده با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،زیرا آنها وسائل زندگى راجمع آورى مى‏کنند..ir" target="_blank"> و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت و آله و تنگ‏نظر،و بهبودى حال مالیات‏دهندگان،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک و محبت آنان جز از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار با صراحت از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.ir" target="_blank"> و ننگ بر زمامداران است.ir" target="_blank"> از تو دولتهاى‏عادل و آسایش‏نمى‏رسند،و سرزمینهاى هموار گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :186110
 • بازدید امروز :224009
 • بازدید داخلی :21558
 • کاربران حاضر :202
 • رباتهای جستجوگر:91
 • همه حاضرین :293

تگ های برتر امروز

تگ های برتر