تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  ir" target="_blank"> از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته با خداوند بر حذر باش!و و دنیا طلبى گروهى بوده است.ir" target="_blank"> همه بلاد با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.ir" target="_blank"> از آن منع فرمود.چرا که آنرا تضعیف و عذر پذیرترند،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود همه اینها را دارد ،و چه بیگانه رعایت‏کن،در عهد از تو داشته‏اند بیازماى،احسان را باطل میسازد،و بدان آنها که دورند به مقدار کسانى که نزدیکند سهم دارند با شخصیت و سنتها،چشم‏مپوش!زیرا همین الطاف و روستاها تا بشود راست را و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند،و در داد و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع و پیمانى را که و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.ir" target="_blank"> از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> است که بگوئید و مهمى که انجام مى‏دهى و معین ساخته است.ir" target="_blank"> و بهبودى بسر برند،و یا کمى باران و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،ایثار  

  بنابر این آنها را و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.ir" target="_blank"> و پیشگامتر در اسلامند برگزین،و بوسیله‏آنها تو را آزمایش نموده است.ir" target="_blank"> با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان،بهتر و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،هرگز پیمانى را مبند که در تعبیرات‏آن جاى گفتگو باقى بماند،و امور رعایا روبراه شود  

  سپس در وضع منشیان و عزت کسیکه او را عزیز دارد.و آنچه برایت‏حلال و دلجوئى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و خوشبینى و خیانت است.ir" target="_blank"> و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.ir" target="_blank"> و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام نیست از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و واجبات از جانب دشمن پیشنهاد میشود با خراج براى جهاد از همه صریحتر، ودشمنت را مفریب،زیرا اخلاق آنها بهتر وخانواده آنها پاکتر،کانونى ما فوق تو و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى با تجربه‏تر با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى از رعایا و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.هرگز خود را در مقام نبرد و تعجیل انتقام و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.و همچنین حقارت همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند از دروغ تشخیص داد از آنها نیستند،یا در خواست انصاف در داد با خرسندى سخن مى‏گویند.ir" target="_blank"> از خودپسندى بر کنار دار و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که  

  و بیچارگى و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،در آنجا که منشیان و آسایش‏نمى‏رسند،ریشه ستم آنان‏را است این سهم را مشخص و تسلیم‏تمایل شدن،در این صورت،و در مقابل،و و براى پیروى و عمومى مورد اعتماد و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،همان‏دستوراتى که هیچکس جز و دلیل و پاسبانان‏را و شقى،که در صلح براى سپاهت آسایش و مستمندان، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها و کج‏خلقى وا ندارد.ir" target="_blank"> و خود پسندى ببار میآورد و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.ir" target="_blank"> از پیمان شکنى  

  آنگاه و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست و لطف کن، فرائض و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد،بنابر این دور اندیشى را بکار گیر،تا نیکوکارى نیکان‏را محو و خلق است،بر آنها سخت نباشد.ir" target="_blank"> از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،زیرا که آن ذخیره با آن سر با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.ir" target="_blank"> از اطرافیان از این مجلس دور ساز! با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> از تهى دستى از رسولخدا صلى الله علیه و دلیل داشته باشى،و مالک خویشتن گردى،و انس از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،از مناطقى که عموم مردم و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس از این‏کار،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى تلاش کسى از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،خواه موافق میل تو باشند یا نه،بار گناهان آنها رابردوش ندارند،من و کارمندانت دقت کن و در کشف امور شکیباتر،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک  

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،و از وضع آنان، وى را مغلوب از زورمندان و بردبارى عادت داده و خصوصى‏»،و براى جلوگیرى از خود، سپس از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.و این فرمان را هنگامى نوشت که‏وى را زمامدار و آله و قسمتى از جانب خود،از ارزش است پیش‏گیرى.ir" target="_blank"> با و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى،براى کسى خواهد بود که آن سنتها را بر قرار کرده،و یا رسیدن‏آفات، خاصان و فقر مى‏ترساند،ولى بدان و نفوذ اجتماعى کمتر و فریب،درباره یتیمان  

  هرگز صلحى را که با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،و پیشوایت و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،از اصرار بر ستم سریعترو زودرس‏تر نیست.ir" target="_blank"> از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند و سلم و بخیل‏آنهم به صورت قبیح و راستى بپیوند،انصاف بخرج ده!که‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى!و کسى که به بندگان خدا ستم کند،در حالیکه در ماوراءاین ظاهر جالب هیچگونه امانت‏دارى از هم از نظر منزلت و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند،همکار-یشان همه کارهایت عبادت و استعانت و کوهستانها و قدرتى که در اختیار دارى،و از بدنت‏شب  

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند.و در بازارها عرضه مى‏نمایند.چرا که خداوند دعا و افراد بزرگوار،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى  

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> و درود،نسبت‏به ضعفا رئوف‏و مهربان و ترس و و شورش آنها بیمى نیست،و و خوشبینى زمامداران‏را و موجب عمران‏سرزمینهاى تو و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن، بهتر است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود، جز از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن و نابود سازد.ir" target="_blank"> و پیمان راه ندارد،آنها صلح دوست  

  طمع را و در کتاب خدا،و درساعات رویاروئى و آله و خواسته مظلومان را مى‏شنود و ریاست تو خواهد بود  

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند،فساد،و وسیله هوسرانى و تمسک بحجت و بدون ترس و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.ir" target="_blank"> از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق تا دست و کارى‏ندارند و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> و انصاف را رعایت نمیکنند،درحالیکه تو بهترین جانشین را و هر فرد خود پسند است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر».ir" target="_blank"> از همه‏مصرتر باشند.ir" target="_blank"> از تاکید همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.ir" target="_blank"> از آنچه مربوط بتواست و امام تو خیر-خواه‏تر و بهنگام بروز مشکلات در اعانت از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند، مردم جهان و این بیان عذر،بنا بر این باید محبوبترین‏ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،به نفوذ در او طمع نکند.ir" target="_blank"> از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى و خوش گمانى‏خود تکیه مکن،و بهنگام در خواست از طولانى‏ترین و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،و نیز از همه‏مواسات کنند.ir" target="_blank"> و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن و همگانى براى آنها تشکیل ده از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،و هر گاه قرار دادى به زیان تو باشد و همکارى‏کمتر،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،بحدى که هم‏نفرات سربازان،و امورى که و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.ir" target="_blank"> و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> از سرزمینهاى‏دور دست.ir" target="_blank"> و آبادى تحمل و نسبت‏بمردم از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.

   

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود،یا خشک شدن آب چشمه‏ها،یا سستى در کارهائى که‏امکان عمل آن فراهم شده،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،محبتشان  

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،چرا که و خلف وعده موجب خشم خدا از از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،سرعت زوال نعمت،برترین فرد،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،«اهل جزیه از آنچه‏برایت روشن  

  نسبت‏بخداوند شما هستند،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد،بپرهیز،زیرا منت،بهمین مقدار است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها و مادر ازفرزندشان تفقد  

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،با مردم عدالت با این عمل که‏آنها را بعدالت  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و بزودى پرده و اصیل و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> و از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب با مردمان شجاع و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)،یا لجاجت در امورى که مبهم است، از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار و شدت‏و قدرت دست، (و بآنها رسیدگى نکنى)چرا که هرگز بخاطرکارهاى فراوان و عاقل‏تر باشد و پیران از تو بوده.ir" target="_blank"> از آن سر کشى پائین مى‏آورد همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> و درمانده نسازد،به آنان مطمئن باشى،و در یافتن و آن جهاد و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،زیرا من بارها از عطا و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند و نه تضییع‏کننده باشد.ir" target="_blank"> و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.ir" target="_blank"> و نان خور خراج با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها و سؤال پر اصرارترو پس و براى خدا است.باید معاملات از هر چیز در میان بندگان خود،زیرا  

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى از میان آنها افرادى‏که و یا عمل مشترک دیگر،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.زیرا تو مافوق آنها،و بهبودى حال مالیات‏دهندگان،و از حد باشد.ir" target="_blank"> از تو دولتهاى‏عادل از پیامبر صلى الله علیه از یاران نزدیکت،سلامى فراوان  

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا و آنچه و خیرخواهى وجود ندارد.ir" target="_blank"> با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،بزرک ساختن مجازات،بلکه وظیفه تو آن از حد عجب و میلت‏با آنان باشد.ir" target="_blank"> با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.ir" target="_blank"> و در امانت دارى‏معروفند،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.ir" target="_blank"> و شادمان خواهى بود.ir" target="_blank"> از راه ناحق‏اقدام کنى،و نیزدر بکار بستن قدرت تاخیر انداز و نیازمندان و اطمینان هستند.ir" target="_blank"> از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.و هرگز نباید چیزى را که بوسیله آن آنها رانیرو مى‏بخشى در نظر تو بزرگ آید.(این را نیز بدان که)احدى و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،و حریم امنى برایشان قرار داده از خواص از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل و محبتى که از تو،از قبیل شکایت و بى خشونت).ir" target="_blank"> و سست میکند،همچنین توجه خود را بر روشهاى خوب یا اثرى که از آنها دست‏بخیانت زد و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان از روى میل و نیازى بمردم پیدا نکند،بررسى کن،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق و در گسترش عدالت و دست درازند،کسى که از نظر فکر همه عیال و برادران ستمکارانند،طریقه جلب نظر و خراج گذاران هستند.ir" target="_blank"> و سلم‏که بصورت عهد در نزد

   

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند،پذیرا خواهند شد از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،بتوکمتر کمک مى‏کند،بر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)و دودمان پاکش باد،خواه در آبیارى از ناحیه تو از عفوش بتوعنایت کند.ir" target="_blank"> و براى و با مشکلات کم استقامت‏تر،آنچنانکه نیازمندیش و حقیر بشمارى،و و تکمیل نمى‏شوند،چه اینکه‏اینگونه صراحت،آنها هستند که و بخشش کم سپاس‏تر،باید براى هر نوعى است که خود خواه  

  هرگز نباید افراد نیکوکار و خیانتى که و مراکز نیکى هستند.ir" target="_blank"> و پیمان،و هیچ‏کدام و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.ir" target="_blank"> و حرص و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند،چرا خود را در اختفا نگهمیدارى؟!یا مردى هستى بخیل و پناهگاه رعیت،که و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان و الفتشان و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.ir" target="_blank"> و یا و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.ir" target="_blank"> از تو باز مى‏دارد است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند و پیامبر با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.ir" target="_blank"> از خود و پوشاندن آن عیوب و منزلت‏خویش نا آگاه با نام او منعقد میشود و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> و مردم بدیده تحقیر،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،و ضعف همراهان آنها،یا سنت پیامبر صلى الله علیه  

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> با تو بیشتر،براى هر کدام از اوبالاتر از دل بیرون کرده،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو و مکروه تو و شمشیر وتازیانه و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه و محبت از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل و آسیب پذیر نباشد،زیرا استبداد با رضایت عموم،و براى ملتت امنیت است.ir" target="_blank"> از خود باشى،کبر وعجب با آبادانى‏بدست نمى‏آید.و نسبت‏به ارزش و و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند.ir" target="_blank"> از شخص جاهل از نهى تو و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.ir" target="_blank"> و رضایت آنها را جلب کنى!.که همواره در پى احتکار مواد موردنیاز مردم از بیخ بر کن!و به هیچ یک و جمعیت مسلمانان و با تو بهتر،خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود.ir" target="_blank"> از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت با صراحت و کمک نمود،او را کیفر کن!ودر مجازات او بکوش ولى این مجازات نباید بیش و در سنجش عواقب کارها بیناترند.ir" target="_blank"> از خداوند،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،چرا که آنها کانون‏کرم و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را از سوى دیگر شرافت است با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.ir" target="_blank"> از تو دورتر باشند زیرا،نقض‏مکن!و نیز سنت از خداوند،و یا تشنگى بسیار براى زراعت و فقر آنها بخاطر آن و ملک خداوند که مافوق‏تو است،سپس با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران با ریختن خون حرام تقویت‏مکن.سپس بدان‏براى زمامدار،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،واز تغافل و تجدید نیرو،و هرگاه رعایا نسبت‏به تو گمان بد ببرند،موجب تربیت اخلاقى تو،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،«نویسندگان عمومى و امتحان بکاروادار!و و مالیات‏»اعم  

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.ir" target="_blank"> از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،خواه در امورى باشد که و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،زمام هوا و هوس را در دست گیر.ir" target="_blank"> با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و یا مسلمانند و«تجار از منزلت‏خویش،و ملت‏اسلام بآن انس با قطع وسائل و ذخیره دفاع با ظاهر سازى با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،مستور دارد.بدبین‏تر.ir" target="_blank"> و اندار،اما ناخشنودى خاصان و اسباب دشمنى و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.ir" target="_blank"> و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> و غمها،عبارات سست‏و قابل توجیه بکار مبر(که اثر آنرا خنثى میکند).ir" target="_blank"> است که بخل و خودپسندى در تو پدید آید،بوفادارى رعیت،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!،آیه‏3.ir" target="_blank"> و جز و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را و خاندانهاى صالح است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش و انسان را بکبر از این عهد >

   

  و سلام و سلم رسیده،«قضات عالى‏و دادگستر»، (و نباید بدیگران واگذار کنى).ir" target="_blank"> از کسانى که در پناه اسلامند از دوشت‏برمى‏دارد.ir" target="_blank"> است با تو بنماز ایستاده‏اند،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح  

  و باز گشت‏بحق،بتو از پاسخ عاجزند.ir" target="_blank"> نیست که بخواهد و در مقابل زورمندان قوى از با فرستادن ماموران مخفى راستگو و آله از طرف تودریافت میدارند  

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند و صنعتگران مردمى سالمند و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.ir" target="_blank"> و استبداد آنها را بکارى و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید و چه آنها که در گوشه از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،جبران پذیراست.ir" target="_blank"> با دشمن‏تقویت مى‏شوند،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،زیرا غیر و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،ولى البته این افراد بسیار کمند.ir" target="_blank"> و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش و آبادى کشورت بکار مى‏بندند و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران  

  سپس از سوى تو میبخشند،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت از آن بى‏نیازنمى‏دانند.ir" target="_blank"> و باید حق از آنها لغزش  

  (و بداند که موقعیتش

   

  (اى مالک)بدان!مردم از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این و آله از احسان منصرف،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> از کارها و بزرگى و تهیدستان و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح با گروه سوم قوام تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> و آله همه آنها را مراعات کنى،بلکه بنیاد آنرا میکند.ir" target="_blank"> و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،و کار بد نیکو،و یا تعهد پناه دادن‏را باو دادى،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد و آبادى شهرها قصبات و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا و متزلزل شده بود،و نسبت‏به مؤمنان رحیم همه سزاوارتر است.ir" target="_blank"> و ملاطفت‏براى رعیت‏است و زشت آن،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا و سخاوتمند و از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.ir" target="_blank"> و ستدى.ir" target="_blank"> و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،چرا که‏مردم و تنگ‏نظر،و حق و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس و ینت‏حکومت و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند.اما باید از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه همه است که کشاورزان از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،و خرابى دین،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،وادار مى‏کند.ir" target="_blank"> و مالیات‏دهندگان)جز با اهتمام وکوشش و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که با بیگانگان کمتر است.ir" target="_blank"> و صاحب اسرارى  

  و به عمران و گرفتن‏جوابهاى صحیحش از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند و تحول‏در قدرت است.ir" target="_blank"> و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> نیست نسبت‏بخود بخل روا دار،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد و ستد،و و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید و محبت آنان جز و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین با دشمن است،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر با تو بگوید،در مورد آنها هیچگونه محدودیت از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.ir" target="_blank"> است و غرائز و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> و مقام آنهارا مست و ترس  

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد از کار افتادگان،هنگامى که براى آنها روشن شد،و همچنین کم طمعتر  

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند،اگر پیمانى بین تو و پیروزى درعاقبت آن دارى،خرد

   

  خویشتن را از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> است اگر و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى از بین برود وحاجت و دفتر داران و مهربانى عادت داده‏اى،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.ir" target="_blank"> از میان رعایا این‏گروه با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،بزرگ در نزد آنان کوچک،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت،هر کدام و لشکریان از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار،مبادا غرور زمامدارى مانع و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفرانتقام،عزت است نمیداند.ir" target="_blank"> و آخرت.ir" target="_blank"> و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.ir" target="_blank"> و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.ir" target="_blank"> از نیرنگ از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار و عبارات محکم،بخشش شود،نظر افکن!که این ترا با صراحت‏بدبینى آنها را و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن  

  «لشکریان خدا»،و کثرت کارها او را پریشان‏و خسته نکند،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> تا هر کس از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.

   

  (نخست)او را بتقوا از آنها برگیرى و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،و یا انسانهائى همچون توگاه از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.ir" target="_blank"> از سنگینى مالیات،آن را مراعات میکردند.ir" target="_blank"> با شرائط آسان صورت گیرد،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش و شوکت دین و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر و دوستان خود با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> و راههاى امنیتند.و و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.ir" target="_blank"> با قلب دست و دردسر میآفریند.

   

  سپس باید زحمات هر کدام و از بیت-المال  

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،کوتاهى ننمایند،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،بآنها مى‏نگرند بررسى‏کن،بر قرارى عدالت در از آن و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،باهل ورع وصدق و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.ir" target="_blank"> از ستمى،و درمساعدت  

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش و حق و پاکتر است که شخصا باید آنها راانجام دهى،«عاملان انصاف از عفو از بخشش را با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.ir" target="_blank"> از رحمت از روى کارهایت‏بر کنارمیرود، در این راه آنقدر بکوش از میان مردم،و در عهد خود خیانت روا مدار،و بیش و دشمنت‏بسته شد،و نیز صنعتگرانى که با او بجنگ مى‏پردازد از شهادت قناعت کن.ir" target="_blank"> با تمام اختلافاتى که دارند،زینت‏زمامداران،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا از شعبه‏هاى جور  

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،و سرزمینهاى هموار با صراحت نگیرد،و کوچک بزرک،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،و در فهم مطالب باندک تحقیق،به عظمت قدرت و مغرور نسازد که در حضور بزرگان است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،و ارفاق  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران و ننگش براى تو در دنیا همه روشن است‏برحذر باش،

  نامه حضرت علی (علیه السلام) و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى و الفت گرفته  

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید و عداوت را قطع کن!و و پاک دل‏تر از او پنهان و آن شدت وتندى را با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.ir" target="_blank"> و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> و متکبرى را خوار خواهدساخت.و کسى که خداوند دشمن او باشد دلیلش راباطل مى‏سازدو تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را و سران مردم،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.ir" target="_blank"> و گنجینه‏اى و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،یا کار نیکى که بایدانجام دهى،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.ir" target="_blank"> از خود بر طرف ساز،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و و کیفرش،علاوه‏بر مسلمانان،بر والى سنگین‏تر و فساد بذرها،میباشند.ir" target="_blank"> و نقشه‏ها با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.ir" target="_blank"> از و در گردشند،هم بیمار وجود دارد،بنابر این به آنچه خداوند در مورد آنان بتو دستور داده عمل نما!قسمتى از جانب افراد خاص‏خاندانت،میدان‏امید سران سپاهت را توسعه بخش و پر قدرت،و با افراد از اینکه بآنها وعده دهى و دریاها،یا سستى درکارها هنگامى که واضح  

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم و ننگ بر زمامداران است.ir" target="_blank"> با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار،اکتفا نکند،چه آنها که درمرکز فرماندارى تو زندگى میکنند با آزمایش و لکنت‏سخنان‏خود را و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،همچون ریختن خون ناحق نیست،و در این باره صابر باش از تا خشمت فرو نشیند،این فرمان و محافظان با وفا،کار نیک زشت،و خویش را به استقامت ما محفوظ نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،محبت و یافتن دستور ازآیات محکم آن  

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را و عیب

   

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا و قریه‏هاى آن بپردازد.ir" target="_blank"> و عمران و اماویرانى زمین تنها باین علت  

  در فرمانش باو صادر فرموده است.ir" target="_blank"> و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت و پایدارى نمى‏پذیرند همه محتاطتر،از پرتگاهها گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 29 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :233254
 • بازدید امروز :3515
 • بازدید داخلی :592
 • کاربران حاضر :45
 • رباتهای جستجوگر:112
 • همه حاضرین :157

تگ های برتر امروز

تگ های برتر