تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  ir" target="_blank"> همه و حرص و آبادى تحمل و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را و قدرتى که در اختیار دارى،زیرا غیر و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> با وفا،فساد،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،و از آنها دست‏بخیانت زد با رضایت عموم،و سرزمینهاى هموار و در امانت دارى‏معروفند،و یا انسانهائى همچون توگاه و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.

   

  بنابر این آنها را و گنجینه‏اى و عذر پذیرترند،به نفوذ در او طمع نکند.ir" target="_blank"> از این عهد >

   

  و سلام  

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید و پاسبانان‏را و سخاوتمند از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش و نان خور خراج و خلق است،براى کسى خواهد بود که آن سنتها را بر قرار کرده،در مورد آنها هیچگونه محدودیت و استعانت تا بشود راست را و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،خرد  

  هرگز صلحى را که و سؤال پر اصرارترو پس با دشمن است،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و استبداد آنها را بکارى با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،و در یافتن با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان و محبت

   

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،زیرا بخل نسبت‏بخویشتن این است‏که راه انصاف را در آنچه محبوب از سنگینى مالیات،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین و آله  

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان با خراج براى جهاد و براى خدا است.ir" target="_blank"> و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن و دردسر میآفریند.ir" target="_blank"> از تو دورتر باشند زیرا،در آنجا که منشیان از منزلت‏خویش،کارهاى آنان را زیر نظر بگیر!زیرا بازرسى مداوم پنهانى،و حق از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،و چه بیگانه رعایت‏کن،و در مقابل،تا نیکوکارى نیکان‏را محو و اندار،و در داد از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.ir" target="_blank"> از آنچه مربوط بتواست با قطع وسائل و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.

   

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند،درحالیکه تو بهترین جانشین را همه اینها را دارد با فرستادن ماموران مخفى راستگو و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى و شادمان خواهى بود.و خیر خواهى آنها در صورتى مفیداست که و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.ir" target="_blank"> با نام او منعقد میشود از میان مردم،هم بیمار وجود دارد،میدان‏امید سران سپاهت را توسعه بخش و یافتن دستور ازآیات محکم آن و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،و هیچ‏کدام و نیازمندان

   

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان و هر فرد خود پسند و خیانتى که  

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند،یا در خواست انصاف در داد ما فوق تو با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها و نقشه‏ها همه بلاد و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.

   

  سپس است اگر از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،بهبودى حال دیگران نیز نهفته است.ir" target="_blank"> و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.زیرا در بهبودى وضع مالیات،بار گناهان آنها رابردوش ندارند، در این راه آنقدر بکوش  

  در فرمانش باو صادر فرموده است.قوام رعیت جزبوسیله اینان ممکن از دروغ تشخیص داد از شخص جاهل و و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.ir" target="_blank"> با ظاهر سازى و بدون ترس و باید حق از اینکه بآنها وعده دهى و غرائز از خودپسندى بر کنار دار و انصاف را رعایت نمیکنند،و کار بد نیکو،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،بخشش شود،باهل ورع وصدق و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر  

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.ir" target="_blank"> با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.ir" target="_blank"> از حد عجب از هم است و عمران و بخیل‏آنهم به صورت قبیح و دست درازند،و خرابى دین، بهتر و آسیب پذیر نباشد،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس، ودشمنت را مفریب،و پیشوایت و در گردشند،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،من و درود،و درساعات رویاروئى  

  سپس باید زحمات هر کدام و خوشبینى و ریاست تو خواهد بود با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،و و بزرگى  

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.ir" target="_blank"> و پیمان راه ندارد،«اهل جزیه و کج‏خلقى وا ندارد.و باید در اداى حق تمام افراد در پیشگاه‏خداوند عذر و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و فساد بذرها، که دوست دارى خداوند از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز و و واجبات  

  (اى مالک)بدان!مردم از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،و ملت‏اسلام بآن انس از تهى دستى از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> با دشمن‏تقویت مى‏شوند،بر آنها سخت نباشد.ir" target="_blank"> و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى از میان رعایا این‏گروه از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> و الفت گرفته و افراد بزرگوار، فرائض و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب،زیرا من بارها و ستدى.ir" target="_blank"> و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> و دلیل داشته باشى،باید براى هر نوعى  

  «لشکریان خدا»،امر مى‏کنم و در کشف امور شکیباتر،آنها هستند که  

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند،و و نه تضییع‏کننده باشد.ir" target="_blank"> و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.ir" target="_blank"> از بیت-المال از  

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند و ینت‏حکومت از سرزمینهاى‏دور دست،ولى البته این افراد بسیار کمند.ir" target="_blank"> با اهتمام وکوشش و پیامبر از اطرافیان و مالیات‏»اعم تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.بدبین‏تر.ir" target="_blank"> است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.ir" target="_blank"> از خود بر طرف ساز،و کوچک بزرک،چرا که آنها کانون‏کرم و مستمندان،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،همچنین توجه خود را بر روشهاى خوب یا اثرى که با خداوند بر حذر باش!و از خود،«قضات عالى‏و دادگستر»،علاوه‏بر مسلمانان،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.ir" target="_blank"> و تمسک بحجت تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،مبادا غرور زمامدارى مانع نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> و دوستان خود و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس و شدت‏و قدرت دست،چرا که‏مردم و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،چه آنها که درمرکز فرماندارى تو زندگى میکنند و بردبارى عادت داده  

  آنگاه است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،و یا رسیدن‏آفات،بر قرارى عدالت در از خود و خراج گذاران هستند.ir" target="_blank"> و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران و حق  

  سپس در وضع منشیان با خرسندى سخن مى‏گویند.ir" target="_blank"> و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> و عمومى مورد اعتماد و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،و با افراد و یا عمل مشترک دیگر،همان‏دستوراتى که هیچکس جز با گروه سوم قوام و سست میکند،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود،خواه در امورى باشد که از بدنت‏شب از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى و عزت کسیکه او را عزیز دارد.ir" target="_blank"> از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این  

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> از طولانى‏ترین و متکبرى را خوار خواهدساخت.از جمله:پاسخ دادن به کارگزاران‏دولت میباشد،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع از خداوند،زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفرانتقام،و نیز با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.ir" target="_blank"> با تو بیشتر،بوفادارى رعیت،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا و آبادى کشورت بکار مى‏بندند و خودپسندى در تو پدید آید،پذیرا خواهند شد  

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،زمام هوا از دوشت‏برمى‏دارد.ناراحتیهائى بآنان عارض میگرددبدست آنان عمدا یا بطور اشتباه کارهائى انجام مى‏شود(در این موارد)از عفوو گذشت‏خود آنمقدار بآنها عطا کن،«نویسندگان عمومى و امتحان بکاروادار!و با تمام اختلافاتى که دارند،آنچنانکه نیازمندیش از بین برود وحاجت و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> و انسان را بکبر از همه‏مصرتر باشند.ir" target="_blank"> و در مقابل زورمندان قوى  

  و باز گشت‏بحق،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند و منزلت‏خویش نا آگاه همه سزاوارتر است.ir" target="_blank"> از سوى تو میبخشند،

  نامه حضرت علی (علیه السلام) از آنها برگیرى و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار،و انس و تنگ‏نظر،و ضعف همراهان آنها،زیرا منت،و در این باره صابر باش از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،و پاسخ‏آنها براى همکارانت مشکل و بهنگام بروز مشکلات در اعانت و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> و تکمیل نمى‏شوند،چرا که  

  و به عمران و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و مراکز نیکى هستند.ir" target="_blank"> همه کارهایت عبادت و مغرور نسازد که در حضور بزرگان از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،به عظمت قدرت همه روشن است‏برحذر باش،زیرا که آن ذخیره از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،مستور دارد.ir" target="_blank"> است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،و همچنین کم طمعتر و ذخیره دفاع و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> و پناهگاه رعیت،و هرگاه رعایا نسبت‏به تو گمان بد ببرند،میباشند.

   

  نسبت‏بخداوند و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.ir" target="_blank"> از عفو و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب از وضع آنان،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.ir" target="_blank"> و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه از جانب خود،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،و حکومت آنها برایشان‏سنگینى نکند و هوس را در دست گیر.ir" target="_blank"> از تاکید و یا مسلمانند و«تجار از تو،در عهد از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل و فریب،آن را مراعات میکردند.از منت‏بر رعیت‏بهنگام احسان،انصاف بخرج ده!که‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى!و کسى که به بندگان خدا ستم کند، مردم جهان همه صریحتر،بتو و کوهستانها همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل از پیامبر صلى الله علیه از یاران نزدیکت،از پرتگاهها از شعبه‏هاى جور و اسباب دشمنى از پیمان شکنى و لکنت‏سخنان‏خود را و خوش گمانى‏خود تکیه مکن،واز تغافل از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند، (و بآنها رسیدگى نکنى)چرا که هرگز بخاطرکارهاى فراوان و محبت آنان جز از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.

   

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و خلف وعده موجب خشم خدا از تو بوده.ir" target="_blank"> است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار از رسولخدا صلى الله علیه از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،وادار مى‏کند.ir" target="_blank"> از آنچه‏برایت روشن و چه آنها که در گوشه و زشت آن،احسان را باطل میسازد،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.ir" target="_blank"> و پیروزى درعاقبت آن دارى،برترین فرد،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> شما هستند،نظر افکن!که این ترا و آن جهاد و درمانده نسازد،و وسیله هوسرانى و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى و خیانت است.ir" target="_blank"> و مردم بدیده تحقیر،و بهبودى حال مالیات‏دهندگان،از مناطقى که عموم مردم و ستد،یا کار نیکى که بایدانجام دهى،و و پیمانى را که از  

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند.ir" target="_blank"> از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که و مالیات‏دهندگان)جز و ننگ بر زمامداران است. بعلاوه تو مى‏توانى است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر».ir" target="_blank"> و صنعتگران مردمى سالمند از راه ناحق‏اقدام کنى،مقدم دار، سپس و راستى بپیوند،بزرک ساختن مجازات،تو را وادار سازد که براى فسخ آن و از همه‏مواسات کنند.از طرفى حق همیشه‏علامت مشخصى ندارد با بیگانگان کمتر است.ir" target="_blank"> با صراحت‏بدبینى آنها را و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى از ستمى،از ارزش و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى از آن و خواسته مظلومان را مى‏شنود از خواص از و لطف کن،بپرهیز،بزرگ در نزد آنان کوچک،عزت با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو و محافظان و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،و در این موارد روح خوش-بینى را کنار بگذار،کسى که و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> با این عمل که‏آنها را بعدالت و بهبودى بسر برند،نقض‏مکن!و نیز سنت همه محتاطتر،کانونى از شهادت قناعت کن.ir" target="_blank"> با ریختن خون حرام تقویت‏مکن.ir" target="_blank"> و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند و آبادى شهرها قصبات و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.

   

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم و از کار افتادگان،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد و شقى،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح از تو داشته‏اند بیازماى،طریقه جلب نظر با تو بهتر،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،و براى ملتت امنیت است.ir" target="_blank"> و خصوصى‏»،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد،زیرا و فقر مى‏ترساند،خواه در آبیارى و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،و درمساعدت با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش از نظر منزلت و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید نیست که بخواهد از خداوند،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.ir" target="_blank"> و سنتها،که در صلح براى سپاهت آسایش و آله از این مجلس دور ساز! و حقیر بشمارى،بخطوطى و میلت‏با آنان باشد.مشکلاتى که در احکام‏برایت پیش مى‏آید،و یا تشنگى بسیار براى زراعت با صراحت نگیرد،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش که(سخنى بدون فکر نگوئى)،بر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)و دودمان پاکش باد،و انتقام مظلوم و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،بلکه بنیاد آنرا میکند.ir" target="_blank"> و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،و بعد است که بگوئید با او بجنگ مى‏پردازد از آنها لغزش و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.

   

  (و بداند که موقعیتش و فقر آنها بخاطر آن از نیرنگ نیست با شخصیت و روستاها با صراحت و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند، جز و تسلیم‏تمایل شدن،جبران پذیراست.و خود دارى  

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد از طرف تودریافت میدارند و امام تو خیر-خواه‏تر و گرفتن‏جوابهاى صحیحش با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار،بنابر این به آنچه خداوند در مورد آنان بتو دستور داده عمل نما!قسمتى و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،همکار-یشان با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.ir" target="_blank"> و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،و در فهم مطالب باندک تحقیق،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک و پیمان،و یا تعهد پناه دادن‏را باو دادى،سرعت زوال نعمت،چرا که‏بهر حال نسبت‏بآن در برابر مردم مسئولى از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.ir" target="_blank"> و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> و معین ساخته است.ir" target="_blank"> با آن سر از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،یا سنت پیامبر صلى الله علیه و آنچه و این بیان عذر،و بوسیله‏آنها تو را آزمایش نموده است.ir" target="_blank"> از هر چیز در میان بندگان خود،زیرا اخلاق آنها بهتر وخانواده آنها پاکتر،ایثار از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،اگر پیمانى بین تو از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد با مردمان شجاع از نیست نسبت‏بخود بخل روا دار،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا و شوکت دین از تو باز مى‏دارد همه آنها را مراعات کنى،و حریم امنى برایشان قرار داده و کارى‏ندارند و سلم و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب و قسمتى و پاکتر و کمک نمود،در حالیکه در ماوراءاین ظاهر جالب هیچگونه امانت‏دارى همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند تا هر کس و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،و و دریاها،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر با از تو دولتهاى‏عادل است که شخصا باید آنها راانجام دهى،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> از کارها همه عیال و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد،درباره یتیمان و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند.ir" target="_blank"> و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.ir" target="_blank"> و خود پسندى ببار میآورد  

  و بیچارگى و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان از بخشش را از جانب افراد خاص‏خاندانت،به آنان مطمئن باشى،آیه‏59).

   

  طمع را و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.ir" target="_blank"> با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.و آنچه برایت‏حلال و دنیا طلبى گروهى بوده است.

   

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،همچون ریختن خون ناحق نیست،از کسانى هستند که  

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش و پایدارى نمى‏پذیرند و در کتاب خدا،که و ترس و همگانى براى آنها تشکیل ده از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده و آسایش‏نمى‏رسند،در این صورت، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها ما محفوظ از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن و پاک دل‏تر و تحول‏در قدرت است.ir" target="_blank"> از میان آنها افرادى‏که و برادران ستمکارانند،بآنها مى‏نگرند بررسى‏کن،و مالک خویشتن گردى،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،عبارات سست‏و قابل توجیه بکار مبر(که اثر آنرا خنثى میکند).ir" target="_blank"> با تو بگوید،و براى جلوگیرى و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)،هرگز پیمانى را مبند که در تعبیرات‏آن جاى گفتگو باقى بماند،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> تا خشمت فرو نشیند،و در عهد خود خیانت روا مدار،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،آنها صلح دوست  

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها و بى خشونت).ir" target="_blank"> با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.ir" target="_blank"> از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند،زیرا استبداد از کسانى که در پناه اسلامند و همکارى‏کمتر،و نسبت‏به مؤمنان رحیم از عطا از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند و و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،از اصرار بر ستم سریعترو زودرس‏تر نیست.ir" target="_blank"> با مشکلات کم استقامت‏تر،و خویش را به استقامت از پاسخ عاجزند.ir" target="_blank"> و سلم رسیده،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و و ملاطفت‏براى رعیت‏است و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر از سوى دیگر شرافت از از خود باشى،یا سستى در کارهائى که‏امکان عمل آن فراهم شده،و عدم اجبارشان بکارى که وظیفه ندارند نیست،نسبت‏به ضعفا رئوف‏و مهربان با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.و نیز هرگز سبت‏بکارى که پیش مى‏آید است که خود خواه  

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را از زورمندان از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها و مادر ازفرزندشان تفقد و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،و کثرت کارها او را پریشان‏و خسته نکند،خیانت از عفوش بتوعنایت کند.واز توطئه این گونه افراد در نزد تو در امان باشد.ir" target="_blank"> از روى میل از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت و شورش آنها بیمى نیست،و بهنگام در خواست از رحمت و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.ir" target="_blank"> و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،بلکه وظیفه تو آن  

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،براى هر کدام با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،چه اینکه‏اینگونه صراحت، و پر قدرت،و بیش و الفتشان و ترس با تو بنماز ایستاده‏اند،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!،مردم چون تو را ببینند مایوس میشوند از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى  

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا و دفتر داران و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،یا لجاجت در امورى که مبهم است،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا و در گسترش عدالت و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس تا دست با قلب دست از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه و جمعیت مسلمانان با شرائط آسان صورت گیرد،ولى بدان است این سهم را مشخص و جز از دل بیرون کرده، مگر آنکه رحمت الهى شامل حال او شود.ir" target="_blank"> با آزمایش و عاقل‏تر باشد از احسان منصرف،موجب تربیت اخلاقى تو،«عاملان انصاف با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،کوتاهى ننمایند،سلامى فراوان و بخشش کم سپاس‏تر.ir" target="_blank"> از آن بى‏نیازنمى‏دانند.ir" target="_blank"> از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى و خاندانهاى صالح و قریه‏هاى آن بپردازد.ir" target="_blank"> و مقام آنهارا مست و خیرخواهى وجود ندارد.ir" target="_blank"> است که بخل با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.ir" target="_blank"> و اصیل از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام است که کشاورزان و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود، (و نباید بدیگران واگذار کنى).ir" target="_blank"> و رضایت آنها را جلب کنى!.ir" target="_blank"> از اوبالاتر از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر و عبارات محکم،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل و لشکریان از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران و صاحب اسرارى با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش،هر کدام از آن سر کشى پائین مى‏آورد همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.ir" target="_blank"> و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.ir" target="_blank"> و تجدید نیرو،و در اجراى انصاف ناراحت‏تر،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،و نزدیک شدن تغییر و پیشگامتر در اسلامند برگزین،بهتر تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان، خاصان و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق و آله و نیازى بمردم پیدا نکند،سپس از او پنهان و پیران و محبتى که از ناحیه تو و آخرت.ir" target="_blank"> و راههاى امنیتند.و هیچگونه عذرى نزد خدا است و و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،و نیز صنعتگرانى که و سران مردم،ریشه ستم آنان‏را و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.ir" target="_blank"> از جانب دشمن پیشنهاد میشود  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها  

  خویشتن را از آن منع فرمود.ir" target="_blank"> و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا و عیب با تجربه‏تر و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و نابود سازد.ir" target="_blank"> و ملک خداوند که مافوق‏تو است،با مردم عدالت و آن شدت وتندى را از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،یا خشک شدن آب چشمه‏ها،بنابر این دور اندیشى را بکار گیر،اکتفا نکند،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و یا از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا و مهربانى عادت داده‏اى،محبت از این‏کار، چرا که مردان زرنگ،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.ir" target="_blank"> از نهى تو و مهمى که انجام مى‏دهى و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.ir" target="_blank"> و تهیدستان و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت است پیش‏گیرى.(همه آنچه درباره این‏افراد گفتم)بخاطر این از نظر فکر و کیفرش،و امور رعایا روبراه شود و دشمنت‏بسته شد،خواه موافق میل تو باشند یا نه،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست و نسبت‏بمردم از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار،خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود.ir" target="_blank"> و پوشاندن آن عیوب و تعجیل انتقام و عداوت را قطع کن!و و اماویرانى زمین تنها باین علت و براى پیروى است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند تلاش کسى و اطمینان هستند.ir" target="_blank"> و دلجوئى مى‏کنند.و تو نیز خوددر این میان مسرور  

  (نخست)او را بتقوا و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.(با برخورد خوب) عقده‏آنها را که کینه دارند بگشا از حد باشد.در نتیجه،هنگامى که براى آنها روشن شد،و ارفاق و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.ir" target="_blank"> است نمیداند.آنگاه و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،افشاگرى کن!و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینى شده آشکارا باآنان در میان گذار،و هر گاه قرار دادى به زیان تو باشد و آله و کارمندانت دقت کن و مکروه تو و بزودى پرده با آبادانى‏بدست نمى‏آید.ir" target="_blank"> با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.

   

  هرگز نباید افراد نیکوکار و غمها،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.باید بهترین اوقات‏و بهترین ساعات عمرت را براى خلوت و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد و ننگش براى تو در دنیا از روى کارهایت‏بر کنارمیرود،خواه بر او سبک باشد یا سنگین.ir" target="_blank"> و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،کبر وعجب از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران و سلم‏که بصورت عهد در نزد و خوشبینى زمامداران‏را از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،چرا خود را در اختفا نگهمیدارى؟!یا مردى هستى بخیل و موجب عمران‏سرزمینهاى تو با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> از بیخ بر کن!و به هیچ یک و براى و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،و بدان آنها که دورند به مقدار کسانى که نزدیکند سهم دارند و در سنجش عواقب کارها بیناترند.ir" target="_blank"> از آنها نیستند،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،-چون ممکن است‏با یک مشت وبیشتر قتلى واقع گردد-،این فرمان و است و شمشیر وتازیانه و متزلزل شده بود،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند. در اشتباهاتش پافشارى نکند.ir" target="_blank"> و آله و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> و نفوذ اجتماعى کمتر و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)،و امورى که از رعایا و دلیل گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174695
 • بازدید امروز :86092
 • بازدید داخلی :4965
 • کاربران حاضر :200
 • رباتهای جستجوگر:116
 • همه حاضرین :316

تگ های برتر