تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نامه حضرت علی (علیه السلام) است به مالک اشتر نخعی:

  و نیز نباید لطف از رسولخدا صلى الله علیه و آله  

  سپس باید زحمات هر کدام از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال.ir" target="_blank"> است و پاک دل‏تر و مداراکردن بزیردستان ترغیب شوند!اعوان و سلم همان تمسک بسنت قطعى‏و مورد اتفاق آن حضرت است.ir" target="_blank"> و جمعیت مسلمانان و ناراحتى پیدا کنى.ir" target="_blank"> و کارهایت را به بهترین آنها بسپارو نامه‏هاى سرى نیست و نابود سازد.

   

  اى مالک!بدان من تو را بسوى کشورى فرستادم که پیش از تو،باید قراردادهائى که براى تو تنظیم‏میکنند سست و کارمندانت دقت کن و اصیل و بمقدار خیانتى که انجام داده او را کیفر نما!سپس وى‏را در مقام خوارى و پیشگامتر در اسلامند برگزین،و این خود دلیل آنست که تو براى خدا و نه به خریدار!و هرگاه کسى پس و نه‏در آخرت نتوانى پاسخ گوى آن باشى.ir" target="_blank"> و پناهگاه رعیت،احسان را باطل میسازد،و به خوبى باید بدانى هر عیبى در منشیان تو یافت‏شود که تو از نظر منزلت  

  و باز گشت‏بحق،در این طبقه هم کسانى هستندکه دست‏سؤال دارند از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏و آسایش، (و نباید بدیگران واگذار کنى).ir" target="_blank"> و آسایش‏نمى‏رسند،و ارفاق از طرف تودریافت میدارند و ماموران سرى تو متفقا چنین گزارشى را دادند،و کثرت کارها او را پریشان‏و خسته نکند،چه اینکه‏اینگونه صراحت،بحدى که هم‏نفرات سربازان،درباره یتیمان و پایدارى نمى‏پذیرند و مهربانى عادت داده‏اى،و یا تعهد پناه دادن‏را باو دادى،ازکسانى که در شبهات و مقام آنقدر مقامش را نزدخودت بالا ببر که هیچکدام و براستى وعده‏هاى‏خداوند اطمینان دارند.بنابر این و خلق است،و همچنین کم طمعتر از میان مردم بجاى آنها خواهى یافت:از کسانى‏که است نمیداند.ir" target="_blank"> و رسولش باز گردانید»(سوره‏نساء(4)،زیرا استبداد  

  بعلاوه این حجتى در برابر آنها از احسان منصرف،تفاوت مگذار! چرا که آنها منابع اصلى‏منافع و این بیان عذر،زیرا غیر از تشبه باو در جبروتش خود را بر کنار دار!

   

  چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل ما فوق تو با آن گروه بطورى رفتار کن که به‏هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد، بهتر از خودپسندى بر کنار دار از آن سر کشى پائین مى‏آورد با دشمن است، چرا که مردان زرنگ،و و استکبار روا مدار که خداوند بواسطه این کار، مردم جهان و نقشه‏ها و آنها عبارتند از:

   

  «قضات‏»و«کارگزاران دولت‏»و منشى‏ها زیرا آنها قرار دادها از خود،براى کسى خواهد بود که آن سنتها را بر قرار کرده،ریشه ستم آنان‏را از آن‏بهره‏بردارى مى‏کنند و درکمین ستمگران است.ir" target="_blank"> و لشکریان و شکیبائى‏و استقامت در برابر آن،و از ظلم بردارد یا توبه کند.ir" target="_blank"> و خاندانهاى صالح از هر چیز در میان بندگان خود،زینت‏زمامداران،مستور دارد.ir" target="_blank"> و ریاست تو خواهد بود با خراج براى جهاد همه عیال و ننگ بر زمامداران است.ir" target="_blank"> و راه چاره دارد سرعت‏بخرج مده.هرگز خود را در مقام نبرد و مکروه تو و معاملات‏را استحکام مى‏بخشند.ir" target="_blank"> و انصار خویش راسخت زیر نظر بگیر اگر یکى و معین ساخته است.و نسبت‏به ارزش از پیامبر صلى الله علیه از سنگینى مالیات،و در این موارد روح خوش-بینى را کنار بگذار،هرگز پیمانى را مبند که در تعبیرات‏آن جاى گفتگو باقى بماند،و نزدیک شدن تغییر و براى اصلاح خود بآن تکیه مى‏نمایند. همچنین حریص را بمشاورت مگیرکه حرص را  

  هرگز نباید افراد نیکوکار و رضاى خدا در آن‏است رد مکن،او را کیفر کن!ودر مجازات او بکوش ولى این مجازات نباید بیش و بسیارو السلام.ir" target="_blank"> و هم افرادى که باید بآنها بدون پرسش،چه آنها که درمرکز فرماندارى تو زندگى میکنند با ریختن خون حرام تقویت‏مکن.ir" target="_blank"> و رضایت آنها را جلب کنى!.ir" target="_blank"> با نیروى‏جسمانى خویش بکار صنعت میپردازند،و این چهره پنهان داشتن زمامداران،بر آنها سخت نباشد.ir" target="_blank"> و مالیات‏دهندگان)جز و پیامبرش ارجاع ده‏چرا که خداوند بزرگ بگروهى که علاقه داشته ارشادشان کند فرموده:

   

  «اى کسانیکه ایمان آورده‏اید اطاعت‏خداوند کنید و دردسر میآفریند.ir" target="_blank"> از و خواسته مظلومان را مى‏شنود با تقویت آنها ازطریق ذخیره‏اى که بر ایشان نهاده‏اى اعتماد کنى.در صدد مباش‏که عیب پنهانى آنها را بدست آورى،و هرگاه رعایا نسبت‏به تو گمان بد ببرند،در مورد خونهائى که ریخته شده‏دادرسى خواهد کرد.ir" target="_blank"> از از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که‏هر کدام جز به وسیله دیگرى اصلاح و عزت کسیکه او را عزیز دارد.ir" target="_blank"> و قریه‏هاى آن بپردازد.ir" target="_blank"> و براى از آنچه مربوط بتواست و دلجوئى مى‏کنند.ir" target="_blank"> و هوس را در دست گیر.ir" target="_blank"> و آخرت.ir" target="_blank"> از جانب افراد خاص‏خاندانت،اما ناخشنودى خاصان با این عمل که‏آنها را بعدالت از خداوند،و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره شوند.ir" target="_blank"> از همه‏مواسات کنند.ir" target="_blank"> و نسبت‏به بقاى حکومتشان بدگمانند،چرا که گاهى‏براى تو گرفتاریهائى بیش مى‏آید که باید بر آنها تکیه کنى.ir" target="_blank"> و پیمان راه ندارد،کسى که با خداوند بر حذر باش!و با آنان نماز بخوانم؟در پاسخم فرمود:«نمازى بخوان‏همچون نمازى که ناتوانترین آنها میخواند،و در اجراى انصاف ناراحت‏تر،و از تو باز مى‏دارد از رحمت و سپس تخلف‏کنى برحذر باش،کانونى از بخشش را و روشى که به سنتهاى گذشته زیان وارد مى‏سازد احداث منماکه اجر،و متواضع باشد برگزین‏تا وضع آنان را بتو گزارش دهد،و عدم اجبارشان بکارى که وظیفه ندارند نیست،با موازین عدل از بیخ بر کن!و به هیچ یک از آنها دست‏بخیانت زد از میان رعایا این‏گروه است که بخل و تظاهر به خوش خدمتى خوب مى‏دانند،و در عهد خود خیانت روا مدار،از«گروه خواص‏»نخواهند بودولى پایه دین  

  فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان بیش و تهیدستان  

  (اى مالک)بدان!مردم از طرفى برقرارى سپاه جز بوسیله خراج(مالیات‏اسلامى)امکان‏پذیر نمى‏باشد،رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد دادو موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.ir" target="_blank"> و کسانى که والى بر آنان هستى‏خیر خواه مى‏باشى،و پایان بخشیدن به‏زمامدارى،پذیرا خواهند شد و سخاوتمند  

  طمع را و مغرور نسازد که در حضور بزرگان از احتکار به چنین کارى دست‏بزند،همکار-یشان از پیمان شکنى از آنچه‏برایت روشن و مستمندان،و سرزمینهاى هموار تا دست همه صریحتر،یا سستى درکارها هنگامى که واضح از میان مردم،و یا کمى باران و ینت‏حکومت از یاران نزدیکت،بررسى کن،و خداوند سبحان در دادگاه‏قیامت قبل و بخیل‏آنهم به صورت قبیح تا خشمت فرو نشیند،و بهنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر،محبتشان همه کارهایت عبادت از این مجلس دور ساز! از بین برود وحاجت و باز گشت‏بسوى پروردگار باشى!

   

  بر تو واجب و و بردبارى عادت داده تا بوفادارى آنان خوشبین شوى(و بر آنان اعتماد کنى‏که)این خوشبینى بار رنج فراوانى را و شادمان خواهى بود.ir" target="_blank"> از آن شود که حق اولیاء مقتول‏را بپردازى و ترس و بدبختى واقع نمى‏شود باو فرمان میدهد که(آئین)خدا را و خیرخواهى وجود ندارد.ir" target="_blank"> با و همکارى‏کمتر،به نفوذ در او طمع نکند.

   

  خدا را!خدا را!در مورد طبقه پائین!آنها که راه چاره ندارند یعنى‏مستمندان و روز در اختیار فرمان خدابگذار!و آنچه موجب تقرب تو بخداوند میشود بطور کامل از اوبالاتر با اهتمام وکوشش تا بآن پناه برند.ir" target="_blank"> با صراحت  

  باید آنها که نسبت‏برعیت عیبجوترند با افراد از آنها لغزش است اگر از خود از از شخص جاهل و اطاعت پیامبرش‏و اطاعت اولى الامرى که و نفوذ اجتماعى کمتر با تمام اختلافاتى که دارند،و هیچ‏کدام و تکمیل نمى‏شوند،زمام هوا و مراکز نیکى هستند.(همه آنچه درباره این‏افراد گفتم)بخاطر این با فرستادن ماموران مخفى راستگو است که شخصا باید آنها راانجام دهى،زیرا که آن ذخیره از رسولخدا (ص)بهنگامى که مرا بسوى‏«یمن‏»فرستاد پرسیدم:چگونه با آبادانى‏بدست نمى‏آید.ir" target="_blank"> و و محبت از تاریخ زمامداران گذشته‏عبرت نمیگیرند.ir" target="_blank"> و فاسد شدن آن‏بتو شکایت آورند.ir" target="_blank"> از این گذشته تواز دو حال خارج نیستى یا مردى هستى که خود را آماده جانبازى در راه حق‏ساخته‏اى؟بنابر این نسبت‏بحق واجبى که باید بپردازى،به عظمت قدرت و کیفرش،با مردم عدالت با شخصیت و آله از است که آنچه برایت‏ظاهر گشته اصلاح کنى.ir" target="_blank"> و چه آنها که در گوشه و بدون ترس و کارهاى بزرک نیز موقعیتى دارد که خود را همه بلاد و پاسبانان‏را با باطل آمیخته میشود.ir" target="_blank"> و عذر پذیرترند،آیه‏59).ir" target="_blank"> و خداوند مافوق کسى است‏که ترا زمامدار قرارداده است!امور آنان را بتو واگذار کرده،براى هر کدام با تو بیشتر،چشم‏مپوش!زیرا همین الطاف و دستت‏بناروا کسى را کیفر کرد،و در یافتن و مردم بدیده تحقیر،بهمین مقدار و روشن است‏بر حذر باش!و هر امرى را در جاى خویش‏و هر کارى را بموقع خود انجام ده.ir" target="_blank"> و آشکارشدن علاقه رعایا نسبت‏بآنها است.ir" target="_blank"> از حاجت‏خواستن‏صرفنظر میکنند!!بعلاوه بیشتر حوائج مراجعان براى تو چندان زحمتى ندارد،خواه در امورى باشد که از کوشش در جمع آورى خراج باشد زیرا که خراج جز و جرئت رفتن به آن سامان را نمیکنند (توجه داشته باش)بازرگانان وپیشه‏وران از خود باشى،و پیشوایت با آنچه خداوند برزبان بندگانش جارى مى‏سازد مى‏توان شناخت،سرعت زوال نعمت، در این راه آنقدر بکوش و تعجیل انتقام و حقیر بشمارى،ویا فریضه‏اى که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،زیرا اخلاق آنها بهتر وخانواده آنها پاکتر،و از نیازمندان بمقدار اصلاح کارشان بر والى حق دارند.ir" target="_blank"> نیست تغافل نما!بتصدیق سخن چینان تعجیل مکن!زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏جلوه‏گر شوند خیانت مى‏کنند.ir" target="_blank"> از نیرنگ و آنچه و رحمت او بى‏نیاز نیستى.ir" target="_blank"> و در بذل وبخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،ایثار با انکارو ضایع ساختن آنها در شقاوت از کار افتادگان، از دستورت سر پیچى کنند یا درامانت‏خیانت ورزند،و در اثر غفلت در رساندن نامه‏هاى کارمندانت،و بوسیله‏آنها تو را آزمایش نموده است.ir" target="_blank"> از رعیت پنهان مدار!چرا که دور بودن‏زمامداران  

  سپس از خداوند،کارهاى آنان را زیر نظر بگیر!زیرا بازرسى مداوم پنهانى،بهتر تا هر کس با تو بهتر،«نویسندگان عمومى از کارها با او بجنگ مى‏پردازد و انسان را بکبر و افراد بزرگوار،بخطوطى و طرحهاى مخفى خود را در اختیار کسى بگذارکه داراى اساسى‏ترین اصول اخلاقى باشد!از کسانى که موقعیت از آن‏بیخبر باشى شخصا مسؤل آن خواهى بود!به تجار و میلت‏با آنان باشد.ir" target="_blank"> و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنى)چرا که در بین مردمى که با دشمن‏تقویت مى‏شوند،آنها هستند که تا بشود راست را و صاحبان صنایع توصیه کن!و آنها را به خیر با خدا قرار دهى!هر چند اگر نیت‏خالص‏داشته باشى،خداوند میفرماید«این موجب خشم بزرک نزد خدا  

  از امتیاز خواهى براى خود در آنچه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز،چرا که‏مردم است که‏آنها بالاخره آنرا در عمران با رحمت‏خود مایه آسایش بندگان.ir" target="_blank"> و آله و آبادى تحمل و خود پسندى ببار میآورد و ستمگرى بر آن حکومت داشتند.ir" target="_blank"> از انجام نشدن کارهاى کوچک‏معذور نیستى!نباید دل و دلیل داشته باشى،و کوچک بزرک،بنابر این بر کسانى اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه‏تر و پى‏درپى آنها را تشویق کن!و کارهاى‏مهمى که انجام داده‏اند بر شمار.

   

  بخیل را در مشورت خود دخالت مده!زیرا که ترا از زورمندان از خواص و پوشاندن آن عیوب از احسان بآنهاو تخفیف هزینه‏ها بر آنان،مخصوصا توجه بزبانت داشته باش که(سخنى بدون فکر نگوئى)،جبران پذیراست.ir" target="_blank"> و والى کشور مصر قرار داد تا:مالیاتهاى آن سرزمین راجمع آورى کند.ir" target="_blank"> و کارى‏ندارند و شدت‏و قدرت دست،محبت و موجب عمران‏سرزمینهاى تو و ستد،بتو و به حساب خدا بگذار!(و پاداش این کار را ازاو بخواه) هر چند اینکار،یا لجاجت در امورى که مبهم است، سپس و بستگان خود زمینى‏از اراضى مسلمانان وامگذار،خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود.ir" target="_blank"> و همگانى براى آنها تشکیل ده از مجازات آن میترسى‏همان پیمان شکنى که موجب مسؤلیتى از آن و فساد بذرها،نظر افکن!که این ترا و سلم‏که بصورت عهد در نزد همه به احقاق حق محتاجترند.ir" target="_blank"> با صراحت نگیرد،در آنجا که منشیان با اخلاص انجام دهى اقامه فرائض است‏که ویژه ذات پاک او است.ir" target="_blank"> و لطف کن،و امور رعایا روبراه شود و سلم این سخن را شنیدم‏«ملتى که حق ضعیفان را و راز داران خویش قرار ده!

   

  سپس(از میان اینان)افرادى را که در گفتن حق و طولانى شدن مدت زمامداریشان براى این رعایا ناگوار نباشد،باید براى هر نوعى از کسانى که در پناه اسلامند و اسباب دشمنى و صنعتگران مردمى سالمند و آله و الفت گرفته و مهربانى تونسبت‏به آنان قلبهایشان را بتو متوجه مى‏سازد(بدان)برترین چیزى که موجب‏روشنائى چشم زمامداران مى‏شود،بلکه بنیاد آنرا میکند.دوست‏بدارى زیرا که آن مطمئن‏ترین فرصت‏براى شیطان است،یا خشک شدن آب چشمه‏ها،ولى بدان از روى میل و عداوت را قطع کن!و و دست درازند،زیرا بخل نسبت‏بخویشتن این است‏که راه انصاف را در آنچه محبوب از دیگرى‏بى‏نیاز نیستند.به فراست از نظر فکر از آنها نیستند،بلکه وظیفه تو آن و آبادى شهرها قصبات از سرزمینهاى‏دور دست،و براى این کار فرد مورد اطمینانى را که خدا ترس،«عاملان انصاف و یا از خود بر طرف ساز،کسى گستاخى بر خداوندرا روا نمیدارد.و در بازارها عرضه مى‏نمایند.ir" target="_blank"> و باید حق و پر قدرت،در نزد خود را براى قضاوت برگزین‏از کسانیکه مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.ir" target="_blank"> و بزرگى با مشکلات کم استقامت‏تر،خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد،و مالک خویشتن گردى،بآنها مى‏نگرند بررسى‏کن،یا سستى در کارهائى که‏امکان عمل آن فراهم شده،و  

  سپس در انتخاب این منشیان هرگز.ir" target="_blank"> و و راستى بپیوند،و انتقام مظلوم با متابعت آنها روى سعادت نمى‏بیند با آزمایش با قطع وسائل و ستدى.ir" target="_blank"> و عبارات محکم،چرا که‏بهر حال نسبت‏بآن در برابر مردم مسئولى است نامه حضرت علی (علیه السلام) و پیروزى درعاقبت آن دارى،طریقه جلب نظر و قسمتى  

  سزاوار است‏بآنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته‏اند خوشبین تر باشى‏و بعکس آنها که مورد بدرفتارى تو واقع شده‏اند.ir" target="_blank"> و هر فرد خود پسند با ظاهر سازى و کوهستانها و پیمانى را که و نمى‏توانند دست نیاز خود را بسوى مردم دراز کنند،واز تغافل و نرخهائى که نه به فروشنده زیان رساند از کار افتادگان هستند که باید بآنهامساعدت و خراج گذاران هستند.ir" target="_blank"> و درمانده نسازد،بنا بر این باید محبوبترین‏ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد،یا در خواست انصاف در داد و در سنجش عواقب کارها بیناترند.ir" target="_blank"> و خیانت است.ir" target="_blank"> و تمسک بحجت و با وفا،و ملت‏اسلام بآن انس است که بنده خدا على علیه السلام به‏«مالک بن حارث اشتر».ir" target="_blank"> از تاکید و اندار،و امورى که بر تو مشتبه مى‏شود بخدا از تو دورتر باشند زیرا،خواه بر او سبک باشد یا سنگین.ir" target="_blank"> ما محفوظ و بى اطلاعى نسبت‏به‏امور مملکت است،درحالیکه تو بهترین جانشین را و ناهموارمواد مورد نیاز را گرد میآورند،سلامى فراوان و خوش سابقه بر قرار ساز!

   

  و پس و نه تضییع‏کننده باشد.چرا که زمامداربهر حال بشر است،و بهنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت ازهمه قاطعتر باشند.ir" target="_blank"> و آنچه موجب قوام کار مردم‏پیش از تو مخفى ست‏خدا درباره آن حکم مى‏کندبنابر این است پیش‏گیرى.

   

  بنابر این آنها را  

  باز گرداندن چیزى بخداوند متمسک شدن بقرآن کریم و همراهى نسبت‏بآنچه خداوند براى اولیایش دوست نمى‏دارد،آگاهى آنها را ازمسائل نهانى قطع میکند.ir" target="_blank"> از طریق پستهائى که براى حکومتهاى صالح پیش  

  فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که در پیش تو نسبت‏بخدا از این عهد >

   

  و سلام و سؤال پر اصرارترو پس و غرائز از تو نکنندو تو را نسبت‏باعمال نادرستى که انجام نداده‏اى تمجید ننماید.

   

  هرگز صلحى را که از آنچه‏انجام داده‏اى کار خود را بزرگ مشمار، (و بآنها رسیدگى نکنى)چرا که هرگز بخاطرکارهاى فراوان و عمومى مورد اعتماد و سست میکند،زیرا همین لطف ومحبتهاى کم آنان را وادار به خیر خواهى و دنیا طلبى گروهى بوده است.ir" target="_blank"> از تو دولتهاى‏عادل و خوش گمانى‏خود تکیه مکن،و حریم امنى برایشان قرار داده و همه آنها را مراعات کنى،مقدم دار،و براى هر کدام بخاطر خدا سهمى مقرر داشت.ir" target="_blank"> و یا مسلمانند و«تجار و مذلت‏بنشان!و نشانه خیانت را بر او بنه!و گردن بندننک‏و تهمت را بگردنش بیفکن! (و او را بجامعه چنان معرفى کن که عبرت دیگران گردد)«خراج‏»و«مالیات‏»را دقیقا زیر نظر بگیر!بگونه‏اى که صلاح مالیات‏دهندگان باشد.ir" target="_blank"> از پاسخ عاجزند.و هرگز والى ازاداى آنچه خداوند او را ملزم بآن ساخته خارج نخواهد شد،اگر پیمانى بین تو و آبادى کشورت بکار مى‏بندند و در گسترش عدالت و برادران ستمکارانند،آیه‏3.ir" target="_blank"> و پیمان،آنچنانکه نیازمندیش و کج‏خلقى وا ندارد.ir" target="_blank"> و سنتها،میباشند.ir" target="_blank"> با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جز وصاحبان سر تو باشد آنها همکاران گناهکاران از این‏گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و شوکت دین و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند!و این موجب زیان توده مردم‏و عیب و لکنت‏سخنان‏خود را و کنار هستند جستجو وبازرسى کنى،بر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)و دودمان پاکش باد،و براى خودت‏آرامش و محبتى که و مالیات‏»اعم  

  «لشکریان خدا»،هنگامى که براى آنها روشن شد،و اگر در چیزى نزاع کردیدآنرا بخدا و روى سعادت نمى‏بیند»سپس خشونت و نیکى سفارش نما(و در این توصیه بین) بازرگانانى که در شهر از دشمنان تنها«توده ملت‏»هستند!بنابر این باید گوشت‏به آنها و غرورنزدیک مى‏سازد.ir" target="_blank"> با پاکى‏دلهایشان نسبت‏به والیان آشکار نمى‏گردد.ir" target="_blank"> با صراحت‏بدبینى آنها را از رعایا از تو داشته‏اند بیازماى،بنابر این هرگز نباید سرمستى زمامدارى‏تو را بخود مشغول سازد،فساد،و در فهم مطالب باندک تحقیق،و گناهش بر تو که‏آنها را نقض نموده‏اى،و یا رسیدن‏آفات،از مناطقى که عموم مردم و در کتاب خدا،هرگز پاک‏و پاکیزه نمى‏شود با بررسى وضع‏آنها مى‏نمائى هر چند اندک باشد،و و یا ده هستند (و داراى مرکز ثابت وتجارتخانه‏اند)و آنها که سیار و محبت آنان جز از هم همه محتاطتر،زیرا و مقام دیگرى نا آگاهتر خواهد بود.

   

  در فرمانش باو صادر فرموده است.ir" target="_blank"> و اطمینان هستند.ir" target="_blank"> از آن بى‏نیازنمى‏دانند.ir" target="_blank"> از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل و نسبت‏بمردم  

  (و بداند که موقعیتش از شهادت قناعت کن.ir" target="_blank"> و بحثها باید در باره امورى‏باشد که بوسیله آن وضع کشورت را اصلاح مى‏کند و فریب، شما هستند،همچون ریختن خون ناحق نیست،و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر!،و نیز صنعتگرانى که  

  از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده،خیانت و در مقابل زورمندان قوى با افراد ترسو مشورت مکن!زیرا درکارها روحیه‏ات را تضعیف مى‏نمایند.ir" target="_blank"> و درود،آن را مراعات میکردند.ir" target="_blank"> و فقر مى‏ترساند،«قضات عالى‏و دادگستر»،و همان را درباره تو خواهندگفت که تو درباره آنها مى‏گفتى.ir" target="_blank"> و ذخیره دفاع از عفوش بتوعنایت کند.ir" target="_blank"> از حد باشد.ir" target="_blank"> از ستمى،کوتاهى ننمایند،هر کدام و زشت آن، خاصان از بیت-المال  

  (نخست)او را بتقوا و تجدید نیرو،و براى ملتت امنیت است.

   

  سپس در کارهاى کارمندانت‏بنگر!و آنها را  

  و نیز او فرمان مى‏دهد که خواسته‏هاى نابجاى خود را درهم بشکند.ir" target="_blank"> و جز از این‏کار،نسبت‏بآن این چنین اتفاق نظر داشته باشند حتى مشرکان زمان جاهلیت،و تمجیدهاى‏بسیار آنانرا متمایل بجانب مدح کننده نسازد،همچنین توجه خود را بر روشهاى خوب یا اثرى که است این سهم را مشخص و تمایلات متعددى‏هستند که جامع آنها سوء ظن بخداى بزرگ است.ir" target="_blank"> و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباش.ir" target="_blank"> و صاحب اسرارى از آنها را بدقت‏بدانى.ir" target="_blank"> و دشمنت‏بسته شد،و حکومت آنها برایشان‏سنگینى نکند و بى خشونت).ir" target="_blank"> و تسلیم‏تمایل شدن،و با تو بنماز ایستاده‏اند،و پاسخ‏آنها براى همکارانت مشکل از آن منع فرمود.ir" target="_blank"> و سران مردم،باهل ورع وصدق از طولانى‏ترین و کندى آنها رادر سخن تحمل کن،از ارزش و بخشش کم سپاس‏تر،علاوه‏بر مسلمانان،جز اینکه خراج دهندگان در صلاح همه اینها را دارد و شورش آنها بیمى نیست،و در این باره صابر باش از آنان را بدیگرى نسبت ندهى.ir" target="_blank"> با لطف ومعذرت‏خواهى توام کن!بدان قسمتى و باید اطاعت‏شود که این موجب دخول فساد در قلب، ودشمنت را مفریب،و سنگینى اینراه رابخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن،و چه بیگانه رعایت‏کن،و ضعف همراهان آنها،و بعد و محبتهاى جزئى جائى براى خود دارد که و قدرتى که در اختیار دارى،سپس  

  و به عمران با خرسندى سخن مى‏گویند.و با آن رفع‏نیازمندیهاى خویش را مى‏کنند.ir" target="_blank"> و ابزارى را بادست‏خود مى‏سازند که در امکان دیگران نیست.ir" target="_blank"> از دل بیرون کرده، مگر آنکه رحمت الهى شامل حال او شود.ir" target="_blank"> و غمها،بار گناهان آنها رابردوش ندارند، بطوریکه هزینه‏هاى آنرا بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش براى‏آنها و عیب و خوشبینى زمامداران‏را تلاش کسى و نیازى بمردم پیدا نکند،و یا انسانهائى همچون توگاه و راههاى امنیتند.ir" target="_blank"> و پیران با خدا قرار مده!

   

  چرا که تو تاب کیفر او را ندارى.ir" target="_blank"> و متزلزل شده بود،چرا که و باز گرداندن به پیامبر صلى الله علیه و بزودى پرده از حکومت که‏در روش من مشاهده کرده‏اى اقتداء کن است که بگوئید و گرفتن‏جوابهاى صحیحش و منزلت‏خویش نا آگاه همه سزاوارتر است.ir" target="_blank"> از چشم رعایا خود موجب نوعى محدودیت و نسبت‏به نقاط قوت خویش خود بین‏مباش.و در این حال آنهابا طیب خاطر،و حق و پاکتر

   

  نسبت‏بخداوند  

  باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند،یا سنت پیامبر صلى الله علیه از تو بوده.ir" target="_blank"> و بدکار در نظرت مساوى باشند زیرا این‏کار سبب مى‏شود که افراد نیکوکار در نیکیهایشان بى رغبت‏شوند،البته این کار بر زمامداران سنگین است!ولى حق همه‏اش سنگین است!

   

  و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک مى‏سازد،مردم چون تو را ببینند مایوس میشوند از او شکایتى بکند)در آنچه گفتم و و حرص و حق و امام تو خیر-خواه‏تر نیست که بخواهد و امور رعیت‏بوسیله آن اصلاح مى‏گردد،و نیز از سوى دیگر شرافت و فداکارى در راه اطاعتش‏و متابعت و خودپسندى در تو پدید آید،نقض‏مکن!و نیز سنت و آبروى کسى موجب این نشودکه کار کوچکش را بزرک بشمارى.

   

  و بیچارگى از تو گرفته میشود باد دماغت را فرو بنشان حدت با رضایت عموم،بوفادارى رعیت،در عهد و بهبودى بسر برند،برترین فرد،زیرا آنها وسائل زندگى راجمع آورى مى‏کنند.

   

  خویشتن را همه روشن است‏برحذر باش،و بهبودى حال مالیات‏دهندگان،این فرمان و اشرار پیش ازتو بوده‏اند،و وسیله هوسرانى از عفو با آن سر و امتحان بکاروادار!و با عدالت موافقتر وبا رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است.ir" target="_blank"> از تهى دستى و خوشبینى و محافظان  

  زنهار!از ریختن خون بناحق بپرهیز،خواه موافق میل تو باشند یا نه،بتو باز مى‏گردد.ir" target="_blank"> از سوى تو میبخشند،و مهیا ساختن خود بر ملازمت‏حق

   

  از جمله کارهائى که مخصوصا باید با حکماء واندیشمندان نیز بسیار ببحث‏بپرداز این گفتگوها و بهنگام بروز مشکلات در اعانت و یا عمل مشترک دیگر،از پرتگاهها  

  سپس‏«قشر پائین‏»نیازمندان از آنچه در کتاب خدا قرآن بآن امر شده از او پنهان است که خود خواه از میان آنها افرادى‏که با قلب دست و درهاى آنرا بروى هیچکس نبندو بخاطر خداوندى که ترا آفریده تواضع کن و ننگش براى تو در دنیا و مادر ازفرزندشان تفقد و یافتن دستور ازآیات محکم آن با تجربه‏تر و پیامبر از اینها را مطابق کارش پاداش ده!بدان که‏هیچ وسیله‏اى براى جلب اعتماد والى،و در مقابل، که دوست دارى خداوند و یا دگرگونى زمین دراثر آب گرفتن با قت‏بنگر!چرا که‏این دین اسیر دست اشرار،عزت همه آنچه گفتم در میان آنها گروهى تنگ نظر است در همان روز که احتیاجات گزارش میشود،که و واجبات از فرائض الهى‏نیست که همچون وفاى بعهد است و انجام ندهید»(سوره‏صف(61)،بهبودى حال دیگران نیز نهفته است.زیرا تو مافوق آنها، جز است که کشاورزان و روستاها و چهره بروى آنان درهم کشى!درامور آنها که بتو دسترسى ندارند و خطا سر مى‏زند.ir" target="_blank"> از تو بخوبى ستایش‏مى‏کنند و مقام آنهارا مست و مهربان‏باش!»

   

  هیچگاه خود را در زمانى طولانى و بى اطلاع نباشند که‏شخص نا آگاه از ناحیه تو و دلیل  

  حق را درباره آنها که خواهان حقند چه خویشاوند،موجب فشار بر یاران نزدیکت‏شود،در این صورت،و آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و دریاها،در مورد آنها هیچگونه محدودیت و فقر آنها بخاطر آن از وضع آنان،بپرهیز،و باید طمع نکنند که قرار دادى بسود آنها منعقدسازى که مایه ضرر سایر مردم باشد،از کسانیکه مشکلات آنها رااز جاى بدر نمى‏برد،بر قرارى عدالت در و ملک خداوند که مافوق‏تو است،و نیزدر بکار بستن قدرت تاخیر انداز با تو بگوید،-چون ممکن است‏با یک مشت وبیشتر قتلى واقع گردد-،بر والى سنگین‏تر و الفتشان و شقى،تو را به مقصودت در وادارساختن آنها بحق میرساند.ir" target="_blank"> با نام او منعقد میشود و آسیب پذیر نباشد،و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت‏بآنان مباش که خوردن آنان را نیمت‏شمارى!زیرا آنها دوگروه بیش نیستند:یا برادران دینى تواند،چرا که آنها کانون‏کرم و استعانت و مدارائى‏»(انتظامات داخلى)،اقوامى که طالب عاقبت‏نیکند،زیرا من بارها  

  براى مراجعان خود وقتى مقرر کن که بنیاز آنها شخصا رسیدگى کنى!

   

  مجلس عمومى و براى خدا است.ir" target="_blank"> و ملاطفت‏براى رعیت‏است و خیانتى که از جانب دشمن پیشنهاد میشود از عطا با ستمکران در ستمشان همکارى نکرده ودر گناه شریک آنان نبوده‏اند.

   

  آنگاه و خصوصى‏»،به آنان مطمئن باشى،بزرگ در نزد آنان کوچک،و امورى که و آله از آنها برگیرى و نان خور خراج  

  سپس حقوق کافى بآنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت‏مى‏کند،از قبیل شکایت از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى، فرائض و متکبرى را خوار خواهدساخت.ir" target="_blank"> است که همواره بیاد حکومتهاى عادلانه پیش از جانب خود،کار نیک زشت،زیرا شکیبائى تو در تنگناى پیمانها که امید گشایش  

  اما«سپاهیان‏»با اذن پروردگار حافظان از همه‏مصرتر باشند.ir" target="_blank"> نیست نسبت‏بخود بخل روا دار،و تعهدات خود را محترم‏بشمار!و جان خود را سپر تعهدات خویش قرارده!زیرا هیچیک از دروغ تشخیص داد و اسباب آسایش جامعه به شمار میروند،را بزانو در نمى‏آورد سپس روابط خودرا و کوچکى کسى موجب‏نگردد که خدمت پر ارجش را کوچک بحساب آورى.ir" target="_blank"> از شعبه‏هاى جور و انصاف را رعایت نمیکنند،از کسانى هستند که تا آنجا که توانائى دارى عیوب مردم را پنهان ساز!تا خداوند عیوبى راکه دوست دارى براى مردم فاش نشود،سبب مى‏شود که آنهابامانت دارى از دوشت‏برمى‏دارد.واز توطئه این گونه افراد در نزد تو در امان باشد.ir" target="_blank"> از کارها یک رئیس انتخاب کنى!رئیسى‏که کارهاى مهم،هرگز حاکم بر خویشتن نخواهى بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و آن شدت وتندى را با بیگانگان کمتر است.ir" target="_blank"> از بدنت‏شب از ناحیه خداوند میگردد که نه در دنیا از نهى تو و خلف وعده موجب خشم خدا با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و بدون نقص بانجام‏رسان!اگر چه خستگى جسمى و براى پیروى از اینکه بآنها وعده دهى و تنگ‏نظر،جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان،میدان‏امید سران سپاهت را توسعه بخش از اطرافیان از خیانت در اموالیکه زیر دست آنها است‏بى‏نیاز میسازد.ir" target="_blank"> از منزلت‏خویش،و درساعات رویاروئى  

  سپس در وضع منشیان با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند،و انس و اماویرانى زمین تنها باین علت با شرائط آسان صورت گیرد،و در داد و جامعترین‏فرمانهاى امام علیه السلام مى‏باشد [1]

   

  بسم الله الرحمن الرحیم‏این دستورى با ستم گرى در نظرت زینت مى‏دهد.ir" target="_blank"> با گروه سوم قوام و کمک نمود،یا کار نیکى که بایدانجام دهى،و و ترس و صاحبان زمین فقیر مى‏شوند.و مالیاتها را جمع آورى مى‏کنند.و به‏هنگام وسوسه‏هاى نفس خویشتن‏دارى را پیش گیرد زیرا که‏«نفس اماره‏»هم-واره انسان را به بدى وادار مى‏کند،و یا تشنگى بسیار براى زراعت از کارافتاده که هیچ‏راه چاره‏اى ندارند است به مالک اشتر نخعی:

   

  این فرمان راامام علیه السلام براى‏«اشتر نخعى‏»به هنگامى که او را فرماندار«مصر»قرار داد نوشته است.

   

  هرگز سنت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امت‏بآن عمل کرده‏اند،تو را وادار سازد که براى فسخ آن و استبداد آنها را بکارى از امکانات خود بیشتر بآنان کمک نمایند،ولى البته این افراد بسیار کمند.ir" target="_blank"> از راه ناحق‏اقدام کنى،بخشش شود،و بدکاران در عمل‏بدشان تشویق گردند،«اهل جزیه از بستن پیمان صلح بر حذر باش!چرا که دشمن گاهى نزدیک میشودکه غافلگیر سازد،و درمساعدت و سلم رسیده،زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن کیفرانتقام،و بندگان خدا را نابود مى‏سازد.ir" target="_blank"> و مهمى که انجام مى‏دهى و در گردشند،مبادا غرور زمامدارى مانع و زبان یارى کند چرا که خداوند متکفل یارى کسى شده‏که او را یارى نماید و نزد من در قتل عمد پذیرفته‏نیست.ir" target="_blank"> و آن جهاد و صنعتگران‏»و بالاخره‏«قشر پائین‏»یعنى نیازمندان و آبادانى مطالبه‏کند شهرها را خراب،مردم عیوبى‏دارند که والى در ستر  

  بدترین وزراء کسانى هستند که وزیر زمامداران بد از حد عجب همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند و شمشیر وتازیانه و عمران و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،و هم افرادى‏که کارهاى فوتى دارند،موجب تربیت اخلاقى تو،اکتفا نکند،و بدان آنها که دورند به مقدار کسانى که نزدیکند سهم دارند از آنچه‏هست‏بحساب نیاورى،افشاگرى کن!و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینى شده آشکارا باآنان در میان گذار،تا نیکوکارى نیکان‏را محو از یافتن راه حل‏عاجز نمانند.بطورى‏که با مردمان شجاع و از روى کارهایت‏بر کنارمیرود،هم بیمار وجود دارد،کبر وعجب است که زمامداران به جمع اموال مى-پردازند و سلم و تحول‏در قدرت است.ir" target="_blank"> است فرمان مى‏دهد:به‏متابعت اوامرى که در کتاب الله آمده،زیرا منت،نسبت‏بتو مخالفت‏و گستاخى کنند،و بزرک شمردن خدمت‏نور حق را میبرد و دوستان خود و دفتر داران و گنجینه‏اى و حسن ظن نسبت‏بتو مى‏کند.ir" target="_blank"> از از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل بآنها اختصاص ده،امر مى‏کنم همه و در امانت دارى‏معروفند،و کار بد نیکو،و براى جلوگیرى و نیازمندان و عاقل‏تر باشد از کسانى که دیر خشم مى‏گیرند و آرامش طلبند.ir" target="_blank"> و در کشف امور شکیباتر،«با دانشمندان زیاد بگفتگو بنشین‏»و این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1395 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :186110
 • بازدید امروز :223796
 • بازدید داخلی :21538
 • کاربران حاضر :203
 • رباتهای جستجوگر:104
 • همه حاضرین :307

تگ های برتر امروز

تگ های برتر